Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Advertisement
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Mar 18, 2018 10:18 pm
je,smekak" y;f¾ lKqj m%foaYfha§ iqrx.sld kue;s foore ujlf.a f., lmd Bfha ^17& >d;kh lr ;snqKd'
jeä úia;r
Mar 18, 2018 08:18 pm
Y%S ,xldj iy nx.a,dfoaYh w;r fld<U wd¾' fma%uodi l%Svdx.Kfha§ miq.shod ^16 jeksod& meje;s ksoyia l=i,dk ;r.fha§ we;sjQ WKqiq&i
jeä úia;r
Mar 17, 2018 08:40 pm
miq.sh Èk lsysmh mqrdjgu mkjd ;snQ f*ianqla we;=¿ iudc cd,d ;yku ms<sn|j ;uka l,ska oek fkdisá nj äðg,a myiqlï m
jeä úia;r
Mar 17, 2018 02:26 pm
fn,sw;a; .egudkak m%foaYfha mdi,l 6 jk fYa%Ksfha b.kqu ,enQ msßñ orejl= wmpdr lghq;a;la‌ isÿ lsÍfï woyiska mdif,ka
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Mar 16, 2018 11:31 pm
thd rg .sfha wfma mjq, Ôj;a lrkak' wmsg bkafka ¥,u ;=kafofkla' tlaflfkla kï ne|,d' fo
jeä úia;r
Mar 14, 2018 11:08 am
´iafÜ%,shdfõ fu,anka kqjr isg Y%S ,xldfõ meje;s ux., W;aijhlg iyNd.sù
jeä úia;r
Mar 13, 2018 09:57 am
fi!È wdrdìhdfõ§ Y‍%S ,dxlsl .Dy fiaúldjla fjä ;nd >d;kh
jeä úia;r
Mar 12, 2018 10:08 pm
jir 23 lg fmr fi!È wrdìfha .Dy fiaúldjla‌ jYfhka trg fiajhg f.dia‌ oe
jeä úia;r
Feb 19, 2018 04:49 pm
b;d,s mqrjeisNdjh ,nd .ekSu hkq whs;sjdislï yd j.lSï /ila ks¾udKh lrk wjia;djls'
jeä úia;r
Feb 16, 2018 04:28 pm
b;d,sfha Ôj;ajk fndfyda ,dxlslhkag b;d,sfha /§ isàfï n,m;%h wÆ;a ls&Iac
jeä úia;r
Feb 01, 2018 11:52 pm
b;d,sfha /lshd ioyd iEu jirlu ksl=;a lrk b;d,s rcfha 2018 iD;=uh /lshd iy wfkl=;a /lshd wd{dj u.ska
jeä úia;r
Jan 26, 2018 04:38 pm
b;d,sfha ;djld,sl /lshd i|yd meñKSug wjldY ,ndfok .eiÜ m;%sldj ckjdrs ui 16 jk Èk
jeä úia;r
Recent Articles
Mar 18, 2018 10:42 pm
;%sfrdao r:j, .dia;= by< oeóug wjir fkdÿk fyd;a tajdfha óg¾ .,jd Odjk l
jeä úia;r
Mar 18, 2018 10:41 pm
rcfha frday,a j,ska m%;sldr .kakd frda.Ska Wfoid rch jeh l< uqo, i|yka ì,a m;la ,nd §
jeä úia;r
Mar 18, 2018 10:39 pm
niakdysr m<d; NS;shg m;a lrñka miq.sh ld,fha ñkSuereï"fidrlï"
jeä úia;r
Mar 18, 2018 10:31 pm
jhi wjqreÿ kjhl ÈhKshl l=l=Æ fldgqjlg oud jid fjk;a lghq;a;lg .sh nj lshk ujl ^28
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Mar 17, 2018 07:58 pm

frdaufha Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h u.ska fldkaishq¾ cx.u fiajdjla 2018 ud¾;=

jeä úia;r
Mar 10, 2018 09:05 pm
miq.sh udi 7 we;=<; Tiag%,shdjg meñKs ixl%uKslhska f.ka y;frka tllg wdikak m%udKhlg bx.%Si
jeä úia;r
Mar 05, 2018 09:10 pm
Bfha meje;ajQ uyd ue;sjrKfhka keu;s mlaIh ;ksju ;r`. lr 32'3] l m%;sY;hla ,nñka ;ksju ;r`. l
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Ind vs Ban Final T20 (P3)
18-03-2018
Ind vs Ban Final T20 (P2)
18-02-2018
Ind vs Ban Final T20 (P1)
18-03-2018
Sangeethe
18-03-2018
Sihinayaki Re
18-03-2018
Copy Chat
18-03-2018
Rupavahini 8.00p.m. Sinhala News
18-03-2018
Hiru News 9.55 PM
18-03-2018
Adhiraja Dharmashoka (288)
18-03-2018
Shakthi TV News
18-03-2018
Hiru Mega Stars 2 | Episode 08
18-03-2018
Sri Lankas Got Talent Sirasa Tv
18-03-2018
Hard Talk
18-03-2018
Ranhiru Ras (28)
18-03-2018
Wamana Yamaya (35)
18-03-2018
Sahodaraya 34
18-03-2018
Hiru Super Dancer 49
18-03-2018
Vesuvius Kandu Pamula
18-03-2018
Digvijaya (20)
18-03-2018
Maharja Kansa (30) - P02
18-03-2018
Maharja Kansa (30) - P01
18-03-2018
What Happened - Harin Fernando
18-03-2018
News 1st (7)
18-03-2018
Mangala Nekatha
18-03-2018
Ethiroli Shakthi TV
18-03-2018
Little Star Season 09 - Singing
18-03-2018
Hulan Gedara 45
18-03-2018
Mangala Nekatha
18-03-2018
Live at 7
18-03-2018
Chooti Doo
18-03-2018
Medi Sina
18-03-2018
Siwmansala
18-03-2018
Pentathlon Sirasa TV
18-03-2018
ITN News
18-03-2018
Hiru Nena Kirula
18-03-2018
Derana News
18-03-2018
Hiru News
18-03-2018
Jaya Pita Jaya
18-03-2018
Ada Mehemai
18-03-2018
Live at 12
18-03-2018
Ada Derana Lunch Time News
18-03-2018
My Family
18-03-2018
Sathi Aga Sadee
18-03-2018
Miyuru Kalpana
18-03-2018
Dialog Ridma Rathriya
18-03-2018
Kadalla
18-03-2018
Rata Wate Yanagaman
18-03-2018
Kids1st SirasaTv
18-03-2018
Daanna Pahak
18-03-2018
Paththare Wisthare
18-03-2018
Derana Aruna
18-03-2018
Anyone Can Cook
18-03-2018
Ada Dawasa
18-03-2018
Sandata Diwura Kiyannam - 24
17-03-2018
Hiru News 9.55 PM
17-03-2018
News 1st (10)
17-03-2018
TV1 News English
17-03-2018
Sirasa Film Star
17-03-2018
Hiru Mega Stars
17-03-2018
Shakthi TV News
17-03-2018
Rupavahini 8.00p.m. Sinhala News
17-03-2018
Adhiraja Dharmashoka (287)
17-03-2018
TV1 Sinhala News
17-03-2018
Tone Poem - T M Jayarathna
17-03-2018
Sahodaraya 33
17-03-2018
Nathaliya
17-03-2018
Kumbiyo Discussion
17-03-2018
Maharja Kansa (29) P02
17-03-2018
Subasiri
17-03-2018
Music Online
17-03-2018
Digvijaya -19 - Full Episode
17-03-2018
Hiru Super Dancer 48
17-03-2018
Derana Champion Star
17-03-2018
Koombiyo 57
17-03-2018
Kumbiyo Discussion
17-03-2018
Maharja Kansa (29)
17-03-2018
Sirasa News 1st
17-03-2018
Live at 7 News
17-03-2018
Medi Sina
17-03-2018
Cook With Fun
17-03-2018
Madya Pradeepa
17-03-2018
Baiscope 17th
17-03-2018
Weda Gedara
17-03-2018
Hulan Gedara 44
17-03-2018
Chooti Doo - 07
17-03-2018
Hiru Super Hero Episode 25
17-03-2018
ITN News
17-03-2018
Hiru News
17-03-2018
Derana News
17-03-2018
Mahodhaya Part 02
17-03-2018
Siyatha TV News 12.00 PM
17-03-2018
Derana 60 Plus
17-03-2018
Kids1st SirasaTV
17-03-2018
Punchi Penchi SirasaTV
17-03-2018
Hiru TV Art Cafe EP 160
17-03-2018
DERANA MIDDAY NEWS
17-03-2018
Sinhala News
Rupavahini 8.00p.m. Sinhala News
18-03-2018
Hiru News 9.55 PM
18-03-2018
News 1st (7)
18-03-2018
Live at 7
18-03-2018
English and Tamil news
Shakthi TV News
18-03-2018
Shakthi TV News
17-03-2018
Hiru TV Art Cafe EP 160
17-03-2018
Shakthi TV News
16-03-2018
Politics
Hard Talk
18-03-2018
What Happened - Harin Fernando
18-03-2018
No-confidence motion
16-03-2018
Satana 30 Minutes
16-03-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Ind vs Ban Final T20 (P3)
18-03-2018
Ind vs Ban Final T20 (P2)
18-02-2018
Ind vs Ban Final T20 (P1)
18-03-2018
Sangeethe
18-03-2018
Reality Show
Hiru Mega Stars 2 | Episode 08
18-03-2018
Sri Lankas Got Talent Sirasa Tv
18-03-2018
Hiru Super Dancer 49
18-03-2018
Little Star Season 09 - Singing
18-03-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Shiwani
Shiwani
16-03-2018
Shiwani
15-03-2018
Shiwani
14-03-2018
Shiwani
13-03-2018
Sangeethe
Sangeethe
11-03-2018
Chooty Du
Chooty Du
18-03-2018
Chooty Du
17-03-2018
Chooty Du
11-03-2018
Chooty Du
10-03-2018
Nathaliya
Nathaliya
17-03-2018
Nathaliya
10-03-2018
Nathaliya
03-03-2018
Urumayaka Aragalaya
Urumayaka Aragalaya
16-03-2018
Urumayaka Aragalaya
15-03-2018
Urumayaka Aragalaya
14-03-2018
Urumayaka Aragalaya
13-03-2018
Thamath Adare Nathnam
Thamath Adare Nathnam
16-03-2018
Thamath Adare Nathnam
15-03-2018
Thamath Adare Nathnam
14-03-2018
Thamath Adare Nathnam
14-03-2018
Dankuda Banda
Dankuda Banda
16-03-2018
Dankuda Banda
15-03-2018
Dankuda Banda
14-03-2018
Dankuda Banda
13-03-2018
Ahas Maliga
Ahas Maliga
16-03-2018
Ahas Maliga
15-03-2018
Ahas Maliga
14-03-2018
Ahas Maliga
13-03-2018
Iskole Kale
Iskole Kale
16-03-2018
Iskole Kale
15-03-2018
Iskole Kale
14-03-2018
Iskole Kale
13-03-2018
Baddata saha Kuliyata
Baddata saha Kuliyata
16-03-2018
Baddata saha Kuliyata
15-03-2018
Baddata saha Kuliyata
14-03-2018
Baddata saha Kuliyata
14-03-2018
Digvijaya
Digvijaya
18-03-2018
Digvijaya
17-03-2018
Digvijaya
11-03-2018
Digvijaya
10-03-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
16-03-2018
Kotipathiyo
15-03-2018
Kotipathiyo
14-03-2018
Kotipathiyo
13-03-2018
Sandata Diwra Kiyannam
Sandata Diwra Kiyannam
17-03-2018
Sandata Diwra Kiyannam
17-03-2018
Sandata Diwra Kiyannam
11-03-2018
Sandata Diwra Kiyannam
09-03-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
18-03-2018
Maharaja Kansa
18-03-2018
Maharaja Kansa
17-03-2018
Maharaja Kansa
17-03-2018
Paali
Paali
16-03-2018
Paali
15-03-2018
Paali
14-03-2018
Paali
14-03-2018
Rajiniyo
Rajiniyo
16-03-2018
Rajiniyo
15-03-2018
Rajiniyo
14-03-2018
Rajiniyo
13-03-2018
Wurka Shapaya
Wurka Shapaya
17-02-2018
Wurka Shapaya
11-02-2018
Wurka Shapaya
11-02-2018
Wurka Shapaya
04-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
Onna Ohe Menna Mehe
20-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
16-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
15-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
14-02-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
16-03-2018
Obath Mamath Ayath
15-03-2018
Obath Mamath Ayath
14-03-2018
Obath Mamath Ayath
13-03-2018
Sudu Anguru
Sudu Anguru
16-03-2018
Sudu Anguru
15-03-2018
Sudu Anguru
14-03-2018
Sudu Anguru
13-03-2018
Sahodaraya
Sahodaraya
18-03-2018
Sahodaraya
17-03-2018
Sahodaraya
04-03-2018
Sahodaraya
03-03-2018
Sanda Diya Siththam
Sanda Diya Siththam
15-03-2018
Sanda Diya Siththam
14-03-2018
Sanda Diya Siththam
13-03-2018
Sanda Diya Siththam
12-03-2018
Sanda Pini Wessa
Sanda Pini Wessa
16-03-2018
Sanda Pini Wessa
15-03-2018
Sanda Pini Wessa
14-03-2018
Sanda Pini Wessa
13-03-2018
Batahira Ahasa
Batahira Ahasa
28-02-2018
Batahira Ahasa
27-02-2018
Batahira Ahasa
26-02-2018
Batahira Ahasa
23-02-2018
Konkala Doni
Konkala Doni
16-03-2018
Konkala Doni
15-03-2018
Konkala Doni
13-03-2018
Konkala Doni
12-03-2018
Isiwara Wededuru
Isiwara Wededuru
15-03-2018
Isiwara Wededuru
14-03-2018
Isiwara Wededuru
07-03-2018
Isiwara Wededuru
05-03-2018
Mal Hathai
Mal Hathai
27-01-2018
Mal Hathai
26-01-2018
Mal Hathai
20-01-2018
Mal Hathai
20-01-2018
Me Mage Sihinayayi
Me Mage Sihinayayi
16-03-2018
Me Mage Sihinayayi
15-03-2018
Me Mage Sihinayayi
14-03-2018
Me Mage Sihinayayi
13-03-2018
Hulan Gedara
Hulan Gedara
18-03-2018
Hulan Gedara
17-03-2018
Hulan Gedara
11-03-2018
Hulan Gedara
04-03-2018
Ranhiru Ras
Ranhiru Ras
18-03-2018
Ranhiru Ras
11-03-2018
Ranhiru Ras
04-03-2018
Ranhiru Ras
25-02-2018
Chandra Nandini
Chandra Nandini
16-03-2018
Chandra Nandini
15-03-2018
Chandra Nandini
14-03-2018
Chandra Nandini
13-03-2018
Pini
Pini
16-03-2018
Pini
15-03-2018
Pini
14-03-2018
Pini
13-03-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
16-03-2018
Duwana Lamaya
15-03-2018
Duwana Lamaya
14-03-2018
Duwana Lamaya
13-03-2018
Handaya
Handaya
16-03-2018
Handaya
15-03-2018
Handaya
14-03-2018
Handaya
13-03-2018
Koombiyo
Koombiyo
17-03-2018
Koombiyo
17-03-2018
Koombiyo
10-03-2018
Koombiyo
04-03-2018
Vamana Yamaya
Vamana Yamaya
18-03-2018
Vamana Yamaya
11-03-2018
Vamana Yamaya
04-03-2018
Vamana Yamaya
25-02-2018
Heenayakda Me
Heenayakda Me
16-03-2018
Heenayakda Me
15-03-2018
Heenayakda Me
14-03-2018
Heenayakda Me
13-03-2018
Thawa Durai Jiwithe
Thawa Durai Jiwithe
09-03-2018
Thawa Durai Jiwithe
08-03-2018
Thawa Durai Jiwithe
07-03-2018
Thawa Durai Jiwithe
06-03-2018
Ataka Nataka
Ataka Nataka
18-02-2018
Ataka Nataka
17-02-2018
Ataka Nataka
11-02-2018
Ataka Nataka
04-02-2018
Mahee Pooja
Mahee Pooja
11-03-2018
Mahee Pooja
04-03-2018
Mahee Pooja
03-03-2018
Mahee Pooja
25-02-2018
Pahasara
Pahasara
16-03-2018
Pahasara
15-03-2018
Pahasara
14-03-2018
Pahasara
13-03-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
16-03-2018
Deweni Inima
15-03-2018
Deweni Inima
14-03-2018
Deweni Inima
13-03-2018
Muthu Kuda
Muthu Kuda
16-03-2018
Muthu Kuda
15-03-2018
Muthu Kuda
14-03-2018
Muthu Kuda
13-03-2018
Saraswathichandra
Saraswathichandra
16-03-2018
Saraswathichandra
14-03-2018
Saraswathichandra
10-03-2018
Saraswathichandra
08-03-2018
Sidu
Sidu
16-03-2018
Sidu
15-03-2018
Sidu
14-03-2018
Sidu
13-03-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
16-03-2018
Soorayangeth Sooraya
15-03-2018
Soorayangeth Sooraya
14-03-2018
Soorayangeth Sooraya
13-03-2018
Sal Sapuna
Sal Sapuna
16-03-2018
Sal Sapuna
15-03-2018
Sal Sapuna
14-03-2018
Sal Sapuna
13-03-2018
Medisina
Medisina
18-03-2018
Medisina
17-03-2018
Medisina
11-03-2018
Medisina
04-03-2018
Dhoni
Dhoni
09-02-2018
Dhoni
08-02-2018
Dhoni
07-02-2018
Dhoni
06-02-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
16-03-2018
Adarei Man Adarei
15-03-2018
Adarei Man Adarei
14-03-2018
Adarei Man Adarei
13-03-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
17-03-2018
HathDinnath Tharu
03-03-2018
HathDinnath Tharu
24-02-2018
HathDinnath Tharu
17-02-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
16-03-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
15-03-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
14-03-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
13-03-2018
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
18-03-2018
Adhiraja Dharmashoka
17-03-2018
Adhiraja Dharmashoka
11-03-2018
Adhiraja Dharmashoka
10-03-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
16-03-2018
Me Adarayai
15-03-2018
Me Adarayai
14-03-2018
Me Adarayai
13-03-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
16-03-2018
Swapna
15-03-2018
Swapna
14-03-2018
Swapna
13-03-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
18-03-2018
Ridma Rathriya
10-03-2018
Ridma Rathriya
10-03-2018
Ridma Rathriya
04-02-2018
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
16-03-2018
Balumgala - Neth FM
15-03-2018
Balumgala - Neth FM
14-03-2018
Balumgala - Neth FM
14-03-2018
Little Star
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
14-03-2018
Kopi Kade...
07-03-2018
Kopi Kade...
28-02-2018
Kopi Kade...
21-02-2018
Atapattama...
Atapattama...
14-03-2018
Atapattama...
07-03-2018
Atapattama...
28-02-2018
Atapattama...
21-02-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
12-03-2018
Doramadalawa
12-03-2018
Doramadalawa
05-03-2018
Doramadalawa
26-02-2018
Chat and Music
Chat and Music
16-03-2018
Chat and Music
09-03-2018
Chat and Music
02-03-2018
Chat and Music
23-02-2018
Copy Chat
Copy Chat
18-03-2018
Copy Chat
11-03-2018
Copy Chat
04-03-2018
Copy Chat
25-02-2018
Ladies Corner...
Ladies Corner...
18-03-2018
Kadella
18-03-2018
Ladies Corner...
18-03-2018
Subhasiri
17-03-2018
Sports
Inside Sport
18-02-2018
Inside Sport
29-10-2017
Inside Sport
10-09-2017
Inside Sport
07-08-2017
Dharma Deshana
poyaday
10-03-2018
poyaday
01-03-2018
poyaday
01-03-2018
poyaday
01-03-2018
Cartoon
Kids 1st
18-03-2018
Kids 1st
17-03-2018
Punchi Panchi
17-03-2018
Kids 1st
11-03-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
05-06-2017
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
11-05-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama