Advertisement
May 25, 2017 09:35 pm
;u uj ñh f.dia we;snj fkdoek ìu jeà ;sfnk wïudf.a u< isrefrka lsß Wrd fndk udi 17l orejl= ms<sn| ixfõ&sec
jeä úia;r
May 25, 2017 07:22 pm
ujf.a fifkyi wysñùfï ÿl ord .ekSug fkdyels jq oeßhla Bfha ^24& iji ukakdru jxldf,hs uxikaêh m‍%foaYfha&Egr
jeä úia;r
May 25, 2017 01:31 pm
,laImdk Èh we,a,g c,h .,d tk le<Ks .x`.dfõ w;= .x`.djlg mek w;=reoka jq njg iel flfrk ldka;djla fidhd fmd,sish iy m%foaYjdiSka fufyhq
jeä úia;r
May 25, 2017 10:51 am
Y%S ,xldfõ ysgmq l%slÜ kdhl ik;a chiQßhg wod< nj mejfik wdkafoda,kd;aul ùäfhdaj m%isoaêhg m;alr we;af;a Y%S ,xl
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
May 25, 2017 10:57 am
brdkfha /lshdjla ioyd úfoaY .; jQ ,dxlsl ;reKfhl= wNsryia f,i >d;khg ,lajQ mqj;la ú
jeä úia;r
May 23, 2017 01:55 pm
fi!È wrdìfha /lshd ioyd úfoaY.;j lsisÿ f;dr;=rla fkdue;s ,dxlsl ldka;djka
jeä úia;r
May 22, 2017 11:40 am
jl=.vqjla .,jd.kakd ;=re furgg tkakg fkd§ fi!È rfÜ ksjil isrlrf.k isák ;u uj
jeä úia;r
May 18, 2017 10:26 pm
fï Èkj, fi!È wrdìhg weo yef<k Odrdksmd; jeis fya;=fjka m%foaY .Kkdjlgu
jeä úia;r
May 04, 2017 10:07 pm
uu uf.a uõmshka b;d,shg le|jkakg woyia lrkjd' Tjqkag ixpdrl ùid wjYHhs' ;dkdm;s ld&fra
jeä úia;r
Apr 26, 2017 06:05 pm
kshñ; úiSfï n,m;%hla iys;j fï jkúg jir 15l ld,hla uu b;d,sfha jdih lr
jeä úia;r
Mar 09, 2017 11:34 pm
b;d,sfha ;djld,sl /lshd i|yd meñKSug wjldY ,ndfok .eiÜ m;%sldj ud¾;= ui 13 jk &Eg
jeä úia;r
Feb 27, 2017 10:05 pm
miq.shod b;d,s md¾,sfïka;=j ;SrKh fldg we;s mßÈ 2017 foieïn¾ ui
jeä úia;r
Recent Articles
May 25, 2017 09:39 pm
c¾uka cd;slhl= úiska ,kavkfha isg keõ u.ska furgg f.kajk ,o remsh,a tla flda&aa
jeä úia;r
May 25, 2017 09:38 pm
.ïmy r;=miaj, msßisÿ mdkSh c,h b,a¨ m%foaYjdiSkag fjä ;enQ hqo yuqod lKavdh
jeä úia;r
May 25, 2017 07:09 pm
mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish úiska fufyhqula Èh;a
jeä úia;r
May 25, 2017 07:08 pm
uOHu l÷lrfha m%Odk ud¾.j, r: jdyk Odjkfha§ ie,ls,su;a jk f,i fmd,Sish ßh&yu
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
May 24, 2017 09:16 pm
lgqkdhl nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqfmdf<ys .=jka fiajdjkag wdrlaIdj iemhSfï wruqKska cq
jeä úia;r
May 23, 2017 03:08 pm
mdiafmda¾Ü tl lshkafka fudllao lsh,d okakjfka';ukaf.a rfÜ b|,d ;j;a rglg hoaÈ
jeä úia;r
May 16, 2017 09:08 am
b;d,sfha ys`.k fldgia fndfydauhla we;'fínÿ ys`.kakkao"k.frka k.rhg ixl%uKslhka jYfh
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Hathdinnath Tharu
25-05-2017
Oonna Ottui
25-05-2017
Giraya
25-05-2017
NEWS 1st (10)
25-05-2017
MTV News
25-05-2017
Hot Seat TV1
25-05-2017
Hiru TV News (9.30)
25-05-2017
Sonduru Aagnyawa
25-05-2017
Kulavilokanaya - 04
25-05-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai - 502
25-05-2017
Saraswathichandra 204
25-05-2017
Me Adarayai 775
25-05-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
25-05-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
25-05-2017
Sitha Niwana Katha
25-05-2017
La Hiru Dahasak (28)
25-05-2017
Sabada Eliyas (17)
25-05-2017
Modara Wella 49
25-05-2017
Haara Kotiya (102)
25-05-2017
Pahesara (70)
25-05-2017
Kawurunda Oba Mage - 62
25-05-2017
Sal Sapuna (307)
25-05-2017
Nethu (102)
25-05-2017
Dewliye (73)
25-05-2017
Deweni Inima (79)
25-05-2017
Gamunu Maharaja 2 - 09
25-05-2017
Rupavahini Sinhala News
25-05-2017
Sadahatama Oba Mage 321
25-05-2017
Live At8
25-05-2017
Swapna 1010
25-05-2017
Muthu Kuda (79)
25-05-2017
Sasara Seya (02)
25-05-2017
Punchi Manali 204
25-05-2017
Adarei Man Adarei 387
25-05-2017
Heenayak Pata Partin - 18
25-05-2017
Muthumali (53)
25-05-2017
Sidu (209)
25-05-2017
Feeling of Youth - Tone Poem
25-05-2017
Rathu Pichcha (09)
25-05-2017
Dawasa Sirasa Tv
25-05-2017
Gammadda
25-05-2017
Mage Sanda Obai 270
25-05-2017
Derana News
25-05-2017
NEWS 1st (7)
25-05-2017
Hiru TV News
25-05-2017
Bonchi Gedara Indrajala – 89
25-05-2017
Andara Weta
25-05-2017
ITN News
25-05-2017
Doni 386
25-05-2017
Soorayangeth Sooraya 241
25-05-2017
Ada Derana Lunch Time News
25-05-2017
Ayubowan Suba Dawsak
25-05-2017
Gee Mathaka with Maya Damayanthi
25-05-2017
Tea Party with Vinu
25-05-2017
Tea Party with Vinu
25-05-2017
Nugasewana Featuring Yureni Noshika and Nino
25-05-2017
Nugasewana Athkam NIrmana
25-05-2017
Nugasewana Doctor Segment-Dr.Nayani Madarasinhe
25-05-2017
Angara Ingara
25-05-2017
Lunch Prime Time News
25-05-2017
Live@12
25-05-2017
News Line TV1
25-05-2017
News 1st Prime time Sunrise Sirasa TV
25-05-2017
Pethikada Sirasa TV
25-05-2017
Ayubowan Suba Dawasak
25-05-2017
Sirasalindaya
25-05-2017
Gee Mathaka
25-05-2017
Insight - Shehan Semasinghe
25-05-2017
Balumgala
25-05-2017
Janahithage Virindu Sural
25-05-2017
8 Pass Jokes
25-05-2017
Ada Dawasa
25-05-2017
Derana Aruna
25-05-2017
Paththare Wisthare
25-05-2017
Tharu Walalla
25-05-2017
New Parliment
25-05-2017
Man Nathida
25-05-2017
Sampoorna Kathawa
25-05-2017
Artha Tharka
25-05-2017
Sirasa News 1st 10.00
25-05-2017
MTV News
25-05-2017
Hiru 9.30pm Sinhala News
24-05-2017
Kulavilokanaya 03
24-05-2017
Saraswathichandra 203
24-05-2017
Me Adarayai Sinhala 774
24-05-2017
ITN 9.00pm Sinhala News
24-05-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai 501
24-05-2017
La Hiru Dahasak (27)
24-05-2017
Sabada Eliyas (16)
24-05-2017
Hara Kotiya (101)
24-05-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
24-05-2017
Modara Wella Teledrama - 48
24-05-2017
Pahesara (69)
24-05-2017
V1 News1st Prime Time News
24-05-2017
Sitha Niwana Katha
24-05-2017
Rupavahini Tamil News
24-05-2017
Sinhala News
NEWS 1st (10)
25-05-2017
Hiru TV News (9.30)
25-05-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
25-05-2017
Rupavahini Sinhala News
25-05-2017
English and Tamil news
MTV News
25-05-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
25-05-2017
MTV News
25-05-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
24-05-2017
Politics
Giraya
25-05-2017
Hot Seat TV1
25-05-2017
Dawasa Sirasa Tv
25-05-2017
Pethikada Sirasa TV
25-05-2017
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Oonna Ottui
25-05-2017
Sonduru Aagnyawa
25-05-2017
Feeling of Youth - Tone Poem
25-05-2017
Ayubowan Suba Dawsak
25-05-2017
Reality Show
Derana Dream Star Season 7
21-05-2017
Derana Star City 2 Grand Finale
20-05-2017
Nugasewana Doctor Segment-Dr.Anura Weerasinha
17-05-2017
Derana Star City 2
13-05-2017
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Kulavilokanaya
Kulavilokanaya
25-05-2017
Sasara Seya
Sasara Seya
25-05-2017
Gamunu Maharaja 2
Gamunu Maharaja 2
25-05-2017
Gamunu Maharaja 2
24-05-2017
Gamunu Maharaja 2
23-05-2017
Gamunu Maharaja 2
22-05-2017
Rathu Pichcha
Rathu Pichcha
25-05-2017
Rathu Pichcha
24-05-2017
Rathu Pichcha
23-05-2017
Rathu Pichcha
22-05-2017
Sabada Eliyas
Sabada Eliyas
25-05-2017
Sabada Eliyas
24-05-2017
Sabada Eliyas
23-05-2017
Sabada Eliyas
22-05-2017
Ataka Nataka
Ataka Nataka
21-05-2017
Ataka Nataka
20-05-2017
Adara Mayawa
Adara Mayawa
21-05-2017
Adara Mayawa
20-05-2017
Adara Mayawa
14-05-2017
Adara Mayawa
13-05-2017
Mahee Pooja
Mahee Pooja
21-05-2017
Mahee Pooja
14-05-2017
Mahee Pooja
07-05-2017
Mahee Pooja
30-04-2017
Sihinayak Pata Partin
Sihinayak Pata Partin
25-05-2017
Sihinayak Pata Partin
24-05-2017
Sihinayak Pata Partin
23-05-2017
Sihinayak Pata Partin
22-05-2017
Andara Weta
Andara Weta
25-05-2017
Andara Weta
23-05-2017
Andara Weta
22-05-2017
Andara Weta
19-05-2017
La Hiru Dahasak
La Hiru Dahasak
25-05-2017
La Hiru Dahasak
24-05-2017
La Hiru Dahasak
23-05-2017
La Hiru Dahasak
22-05-2017
Nisala arana
Nisala arana
21-05-2017
Nisala arana
20-05-2017
Nisala arana
07-05-2017
Nisala arana
06-05-2017
Modara Wella
Modara Wella
25-05-2017
Modara Wella
24-05-2017
Modara Wella
23-05-2017
Modara Wella
22-05-2017
Bawathra
Bawathra
19-05-2017
Bawathra
18-05-2017
Bawathra
17-05-2017
Bawathra
16-05-2017
Prema Dadayama 2
Prema Dadayama 2
21-05-2017
Prema Dadayama 2
20-05-2017
Prema Dadayama 2
13-05-2017
Prema Dadayama 2
07-05-2017
Aththai Me Adare
Aththai Me Adare
21-05-2017
Aththai Me Adare
20-05-2017
Aththai Me Adare
14-05-2017
Aththai Me Adare
13-05-2017
Kawurunda Numba
Kawurunda Numba
25-05-2017
Kawurunda Numba
24-05-2017
Kawurunda Numba
23-05-2017
Kawurunda Numba
22-05-2017
Siyapath Arama
Siyapath Arama
21-05-2017
Siyapath Arama
20-05-2017
Siyapath Arama
14-05-2017
Siyapath Arama
13-05-2017
Muthu Mali
Muthu Mali
25-05-2017
Muthu Mali
23-05-2017
Muthu Mali
22-05-2017
Muthu Mali
19-05-2017
Pahasara
Pahasara
25-05-2017
Pahasara
24-05-2017
Pahasara
23-05-2017
Pahasara
22-05-2017
Dewliye
Dewliye
25-05-2017
Dewliye
24-05-2017
Dewliye
23-05-2017
Dewliye
22-05-2017
Okkoma Hondatai
Okkoma Hondatai
21-05-2017
Okkoma Hondatai
20-05-2017
Okkoma Hondatai
14-05-2017
Okkoma Hondatai
13-05-2017
Deweni Inima
Deweni Inima
25-05-2017
Deweni Inima
24-05-2017
Deweni Inima
23-05-2017
Deweni Inima
22-05-2017
Muthu Kuda
Muthu Kuda
25-05-2017
Muthu Kuda
24-05-2017
Muthu Kuda
23-05-2017
Muthu Kuda
22-05-2017
Aawarjana
Aawarjana
20-05-2017
Aawarjana
13-05-2017
Aawarjana
06-05-2017
Aawarjana
29-04-2017
Eliya Kanda
Eliya Kanda
21-05-2017
Eliya Kanda
20-05-2017
Eliya Kanda
13-05-2017
Eliya Kanda
07-05-2017
Prana
Prana
23-05-2017
Prana
22-05-2017
Prana
19-05-2017
Prana
18-05-2017
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
05-05-2017
Eka Gei Minissu
04-05-2017
Eka Gei Minissu
03-05-2017
Eka Gei Minissu
02-05-2017
Premayudha
Premayudha
20-05-2017
Premayudha
14-05-2017
Premayudha
13-05-2017
Premayudha
06-05-2017
His Ahasa Yata
His Ahasa Yata
20-05-2017
His Ahasa Yata
20-05-2017
His Ahasa Yata
06-05-2017
His Ahasa Yata
29-04-2017
Hara Kotiya
Hara Kotiya
25-05-2017
Hara Kotiya
24-05-2017
Hara Kotiya
23-05-2017
Hara Kotiya
22-05-2017
Nethu
Nethu
25-05-2017
Nethu
24-05-2017
Nethu
23-05-2017
Nethu
22-05-2017
Bonchi Gedara Indrajala
Bonchi Gedara Indrajala
25-05-2017
Bonchi Gedara Indrajala
23-05-2017
Bonchi Gedara Indrajala
22-05-2017
Bonchi Gedara Indrajala
19-05-2017
Bodhi
Bodhi
09-05-2017
Bodhi
08-05-2017
Bodhi
04-05-2017
Bodhi
03-05-2017
Swetha GanTheera
Swetha GanTheera
20-05-2017
Swetha GanTheera
13-05-2017
Swetha GanTheera
13-05-2017
Swetha GanTheera
06-05-2017
Sonduru Dadayakkaraya
Sonduru Dadayakkaraya
21-05-2017
Sonduru Dadayakkaraya
14-05-2017
Sonduru Dadayakkaraya
07-05-2017
Sonduru Dadayakkaraya
30-04-2017
Saraswathichandra
Saraswathichandra
25-05-2017
Saraswathichandra
24-05-2017
Saraswathichandra
23-05-2017
Saraswathichandra
22-05-2017
Punchi Manali
Punchi Manali
25-05-2017
Punchi Manali
24-05-2017
Punchi Manali
23-05-2017
Punchi Manali
22-05-2017
Sidu
Sidu
25-05-2017
Sidu
24-05-2017
Sidu
23-05-2017
Sidu
22-05-2017
Badde Kulawamiya
Badde Kulawamiya
21-05-2017
Badde Kulawamiya
14-05-2017
Badde Kulawamiya
07-05-2017
Badde Kulawamiya
30-04-2017
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
25-05-2017
Soorayangeth Sooraya
24-05-2017
Soorayangeth Sooraya
23-05-2017
Soorayangeth Sooraya
22-05-2017
Sihina Soya
Sihina Soya
20-05-2017
Sihina Soya
13-05-2017
Sihina Soya
06-05-2017
Sihina Soya
29-04-2017
Mage Sanda Obai
Mage Sanda Obai
25-05-2017
Mage Sanda Obai
24-05-2017
Mage Sanda Obai
23-05-2017
Mage Sanda Obai
22-05-2017
Wali Otunna
Wali Otunna
21-05-2017
Wali Otunna
14-05-2017
Wali Otunna
07-05-2017
Wali Otunna
30-04-2017
Se Raja
Se Raja
20-05-2017
Se Raja
13-05-2017
Se Raja
06-05-2017
Se Raja
29-04-2017
Sal Sapuna
Sal Sapuna
25-05-2017
Sal Sapuna
24-05-2017
Sal Sapuna
23-05-2017
Sal Sapuna
22-05-2017
Medisina
Medisina
21-05-2017
Medisina
20-05-2017
Medisina
14-05-2017
Medisina
13-05-2017
Sadahatama Oba Mage
Sadahatama Oba Mage
25-05-2017
Sadahatama Oba Mage
24-05-2017
Sadahatama Oba Mage
23-05-2017
Sadahatama Oba Mage
22-05-2017
Mathu Sambandai
Mathu Sambandai
03-05-2017
Mathu Sambandai
30-04-2017
Mathu Sambandai
23-04-2017
Mathu Sambandai
16-04-2017
Dhoni
Dhoni
25-05-2017
Dhoni
24-05-2017
Dhoni
23-05-2017
Dhoni
22-05-2017
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
25-05-2017
Adarei Man Adarei
24-05-2017
Adarei Man Adarei
23-05-2017
Adarei Man Adarei
22-05-2017
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
25-05-2017
HathDinnath Tharu
18-05-2017
HathDinnath Tharu
24-04-2017
HathDinnath Tharu
20-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
25-05-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
24-05-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
23-05-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
22-05-2017
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
21-05-2017
Adhiraja Dharmashoka
14-05-2017
Adhiraja Dharmashoka
13-05-2017
Adhiraja Dharmashoka
07-05-2017
Jodha Akbar
Jodha Akbar
12-05-2017
Jodha Akbar
11-05-2017
Jodha Akbar
10-05-2017
Jodha Akbar
09-05-2017
Me Adarayai
Me Adarayai
25-05-2017
Me Adarayai
24-05-2017
Me Adarayai
23-05-2017
Me Adarayai
22-05-2017
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
25-04-2017
Dawase Agamika Owadana
30-01-2017
Dawase Agamika Owadana
27-01-2017
Dawase Agamika Owadana
24-01-2017
Swapna
Swapna
25-05-2017
Swapna
24-05-2017
Swapna
23-05-2017
Swapna
22-05-2017
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
20-05-2017
Ridma Rathriya
13-05-2017
Ridma Rathriya
06-05-2017
Ridma Rathriya
29-04-2017
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Ong Aataka Naataka
15-10-2016
Ong Aataka Naataka
09-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
25-05-2017
Balumgala - Neth FM
24-05-2017
Balumgala - Neth FM
22-05-2017
Balumgala - Neth FM
20-05-2017
Little Star
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Little Star
20-11-2016
Little Star
22-10-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
24-05-2017
Kopi Kade...
17-05-2017
Kopi Kade...
10-05-2017
Kopi Kade...
03-05-2017
Atapattama...
Atapattama...
24-05-2017
Atapattama...
17-05-2017
Atapattama...
10-05-2017
Atapattama...
03-05-2017
Doramadalawa
Doramadalawa
22-05-2017
Doramadalawa
15-05-2017
Doramadalawa
08-05-2017
Doramadalawa
01-05-2017
Chat and Music
Chat and Music
19-05-2017
Chat and Music
19-05-2017
Chat and Music
05-05-2017
Chat and Music
05-05-2017
Copy Chat
Copy Chat
21-05-2017
Copy Chat
07-05-2017
Copy Chat
07-05-2017
Copy Chat
30-04-2017
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
14-05-2017
Derana Dream Star...
16-04-2017
Derana Dream Star...
09-04-2017
Derana Dream Star...
02-04-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Ladies Corner...
25-05-2017
Ladies Corner...
25-05-2017
Ladies Corner...
25-05-2017
Ladies Corner...
24-05-2017
Sports
Inside Sport
30-04-2017
Inside Sport
10-04-2017
Inside Sport
19-03-2017
Inside Sport
20-02-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
25-05-2017
poyaday
24-05-2017
poyaday
23-05-2017
poyaday
22-05-2017
Cartoon
Kids 1st
21-05-2017
Punchi Panchi
20-05-2017
Kids 1st
14-05-2017
Punchi Panchi
06-05-2017
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
11-05-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama