Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Advertisement
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Feb 20, 2018 11:48 am
j;auka foaYmd,k w¾nqO ueoafoa m<d;a md,k ue;sjrKfhka miq uq,au jrg Bfha ^19& md¾,Sfïka;=j /ia jqKd' md¾,Sfuka;= yuqj
jeä úia;r
Feb 20, 2018 11:45 am
l,l mgka nq;a;, " Tlalïmsáh m%foaYfha ck;djg ysßyerhla jQfha rd;%sfhaÈ ksfjia j,g ryfiau we;=,a fjk mqoa.,fhl=hs" f
jeä úia;r
Feb 19, 2018 08:12 pm
rfÜ we;sù we;e nj lshk wia:djr Ndjh ms<sn| md¾,sfïka;= újdoh wo miajrefõ wjika jqkd' b;d WKqiqï jQ md&fr
jeä úia;r
Feb 19, 2018 05:55 pm
fï fudfyd; jk úg md¾,sfïka;= iNdj b;d WKqiqï ù ;sfnkjd' tys§ óg iq¿ fudfyd;lg fmr wud;H rdð
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Feb 18, 2018 04:19 pm
l=fõÜ ys kS;súfrdaë f,i /`§ isák úfoaYslhkag tráka
jeä úia;r
Feb 16, 2018 11:38 am
tlai;a wrdì tó¾ rdcHfha fiajh lrk Y‍%S ,dxlsl Y‍%ñlhskaf.a wdrla
jeä úia;r
Feb 16, 2018 09:58 am
óg jir úiailg fmr fi!È wrdìfha fiajh l< Y‍%S ,dxlslfhl=g Tyq fiaj
jeä úia;r
Feb 14, 2018 09:35 pm
ol=Kq fldßhdfõ fiajh lrk ,dxlsl Y%ñlhskag úfYaI oekqj;a lsÍula ksf
jeä úia;r
Feb 19, 2018 04:49 pm
b;d,s mqrjeisNdjh ,nd .ekSu hkq whs;sjdislï yd j.lSï /ila ks¾udKh lrk wjia;djls'
jeä úia;r
Feb 16, 2018 04:28 pm
b;d,sfha Ôj;ajk fndfyda ,dxlslhkag b;d,sfha /§ isàfï n,m;%h wÆ;a ls&Iac
jeä úia;r
Feb 01, 2018 11:52 pm
b;d,sfha /lshd ioyd iEu jirlu ksl=;a lrk b;d,s rcfha 2018 iD;=uh /lshd iy wfkl=;a /lshd wd{dj u.ska
jeä úia;r
Jan 26, 2018 04:38 pm
b;d,sfha ;djld,sl /lshd i|yd meñKSug wjldY ,ndfok .eiÜ m;%sldj ckjdrs ui 16 jk Èk
jeä úia;r
Recent Articles
Feb 20, 2018 12:16 pm
furg n,Yla;s w¾nqohg úi÷ula f,i c,úÿ,s n,d.dr wdYs;j lD;su jeis we;
jeä úia;r
Feb 20, 2018 12:14 pm
bkaÈhdfõ úYdldmÜkï ys fm!oa.,sl we.¿ï l¾udka; Yd,d
jeä úia;r
Feb 20, 2018 12:10 pm
.Dyia: .Eia ñ, jeä lsÍug ,sÜfrda iy ,d*aia iud.ï mdßfNda.sl lghq;
jeä úia;r
Feb 20, 2018 12:09 pm
uq;=¾" ls,sfjâá md,u hgg úislr ;sìhÈ yuq jq f.a%fka&Uu
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Feb 17, 2018 10:10 pm
TiafÜ%,shdjg ia:sr f,i ixl%uKh ùug fmr fyda TiafÜ%,shdj ;=< isg ia:sr mÈx
jeä úia;r
Feb 08, 2018 05:05 pm
Tn TiafÜ%,shdjg meñKs ú.i Tn isÿ l< hq;= m%Odk;u ld¾hhla kï n
jeä úia;r
Feb 05, 2018 03:23 pm
b;d,sfha Macerata lshkafk b;d,sfha
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
SIYATHA FM MORNING SHOW
20-02-2018
News Line TV1
20-02-2018
Hari Raha Sirasa TV
20-02-2018
8 Pass Jokes
20-02-2018
Sirasalindaya
20-02-2018
Kiyanna
20-02-2018
Janahithage Virindu Sural
20-02-2018
Star Wars
20-02-2018
Malbara Derana
20-02-2018
News 1st: Breakfast News Sinhala
20-02-2018
Pathikada
20-02-2018
Tharu Walalla
20-02-2018
Derana Aruna
20-02-2018
Paththare Wisthare
20-02-2018
Ada Dawasa
20-02-2018
Ada Derana First At 9.00 - English News
19-02-2018
Wimal Weerawansa vs Rajitha Senaratne
20-02-2018
Salakuna
19-02-2018
Derana 360
20-02-2018
Parliament debate on political situation in the country - Hiru News
20-02-2018
Ilakkaya Sirasa TV
19-02-2018
Doramadalawa
20-02-2018
Live at 10.30 News
20-02-2018
Isiwara Wededuru (86)
20-02-2018
Purawatha Sirasa TV
18-02-2018
Me Mage Sihinayai (119)
19-02-2018
Hiru News 9.55 PM
19-02-2018
News 1st (10)
19-02-2018
Rupavahini Sinhala News 8.00pm
19-02-2018
TV1 News English
19-02-2018
TV1 Sinhala News
19-02-2018
Naataka Maarai - Ep 689
19-02-2018
Sudu Aguru 60
19-02-2018
Thamath Adare Nathnam 01
19-02-2018
Saraswathichandra (69)
19-02-2018
Me Adarayai (984)
19-02-2018
Shakthi TV News
19-02-2018
Adarei Man Adarei (579)
19-02-2018
Sanda Diya Siththam - 53
19-02-2018
Baddata Saha Kuliyata 29
19-02-2018
Kotipathiyo 35
19-02-2018
Pehesara (261)
19-02-2018
Chandra Nandani (130)
19-02-2018
Ahas Maliga (06)
19-02-2018
Pini (130)
19-02-2018
Deweni Inima 271
19-02-2018
Rajiniyo - 50
19-02-2018
Sal Sapuna (499)
19-02-2018
Batahira Ahasa 76
19-02-2018
Obath Mamath Ayath (56)
19-02-2018
Muthu Kuda 271
19-02-2018
Iskole Kale 20
19-02-2018
Swapna
19-02-2018
Thawa durai jeewithe 186
19-02-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai (687)
19-02-2018
Handaya (145)
19-02-2018
Duwana Lamaya (132)
19-02-2018
Dankuda Banda (01)
19-02-2018
Sanda Pini Wessa 70
19-02-2018
Konkala Dhoni 81
19-02-2018
Sidu (401)
19-02-2018
Surayangeth Suraya (433)
19-02-2018
Live at 7
19-02-2018
Hiru News
19-02-2018
Gammadda
19-02-2018
Dawasa Sirasa TV
19-02-2018
News 1st (7)
19-02-2018
Derana News
19-02-2018
Derana Star City
19-02-2018
Heenayakda Me (169)
19-02-2018
ITN News
19-02-2018
Hiru TV Top Light EP 626
19-02-2018
Balumgala
19-02-2018
Top Light
19-02-2018
Kiyanna
19-02-2018
Hari Raha Sirasa TV
19-02-2018
Hiru TV Morning Show EP 1421
19-02-2018
DERANA MIDDAY NEWS
19-02-2018
Live at 12
19-02-2018
Lunch Prime Time News
19-02-2018
Ada Dawasa
19-02-2018
Para Kiyana Tharuka
19-02-2018
Sihinayaki Re
19-02-2018
Copy Chat
19-02-2018
Pethikada Sirasa TV
19-02-2018
Tharu Walalla
19-02-2018
Paththare Wisthare
19-02-2018
Derana Aruna
19-02-2018
Bangladesh vs Sri Lanka Highlights | 2nd T20
18-02-2018
Inside Sports
18-02-2018
Sihinayaki Re
18-02-2018
Copy Chat
18-02-2018
Hiru 9.30pm Sinhala News
18-02-2018
Sirasa Junior Super Star
18-02-2018
Shakthi TV News
18-02-2018
Hiru Super Dancer
18-02-2018
Sinhala News
News Line TV1
20-02-2018
News 1st: Breakfast News Sinhala
20-02-2018
Derana Aruna
20-02-2018
Paththare Wisthare
20-02-2018
English and Tamil news
Shakthi TV News
19-02-2018
Shakthi TV News
18-02-2018
Shakthi TV News
17-02-2018
Shakthi TV News
16-02-2018
Politics
Pathikada
20-02-2018
Wimal Weerawansa vs Rajitha Senaratne
20-02-2018
Salakuna
19-02-2018
Derana 360
20-02-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
SIYATHA FM MORNING SHOW
20-02-2018
8 Pass Jokes
20-02-2018
Sirasalindaya
20-02-2018
Janahithage Virindu Sural
20-02-2018
Reality Show
Derana Star City
19-02-2018
Sirasa Junior Super Star
18-02-2018
Hiru Super Dancer
18-02-2018
Derana Little Star 9
18-02-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Thamath Adare Nathnam
Thamath Adare Nathnam
19-02-2018
Dankuda Banda
Dankuda Banda
19-02-2018
Ahas Maliga
Ahas Maliga
19-02-2018
Ahas Maliga
16-02-2018
Ahas Maliga
15-02-2018
Ahas Maliga
14-02-2018
Iskole Kale
Iskole Kale
19-02-2018
Iskole Kale
16-02-2018
Iskole Kale
15-02-2018
Iskole Kale
14-02-2018
Baddata saha Kuliyata
Baddata saha Kuliyata
19-02-2018
Baddata saha Kuliyata
16-02-2018
Baddata saha Kuliyata
15-02-2018
Baddata saha Kuliyata
14-02-2018
Digvijaya
Digvijaya
18-02-2018
Digvijaya
17-02-2018
Digvijaya
11-02-2018
Digvijaya
04-02-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
19-02-2018
Kotipathiyo
16-02-2018
Kotipathiyo
15-02-2018
Kotipathiyo
14-02-2018
Sandata Diwra Kiyannam
Sandata Diwra Kiyannam
18-02-2018
Sandata Diwra Kiyannam
17-02-2018
Sandata Diwra Kiyannam
10-02-2018
Sandata Diwra Kiyannam
04-02-2018
Kethumathi
Kethumathi
22-01-2018
Kethumathi
19-01-2018
Kethumathi
18-01-2018
Kethumathi
17-01-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
18-02-2018
Maharaja Kansa
17-02-2018
Maharaja Kansa
17-02-2018
Maharaja Kansa
11-02-2018
Paali
Paali
18-02-2018
Paali
17-02-2018
Paali
11-02-2018
Paali
04-02-2018
Rajiniyo
Rajiniyo
19-02-2018
Rajiniyo
16-02-2018
Rajiniyo
15-02-2018
Rajiniyo
14-02-2018
Pareesiyata Yana Paara
Pareesiyata Yana Paara
27-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
20-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
14-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
13-01-2018
Wurka Shapaya
Wurka Shapaya
17-02-2018
Wurka Shapaya
11-02-2018
Wurka Shapaya
11-02-2018
Wurka Shapaya
04-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
Onna Ohe Menna Mehe
16-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
15-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
14-02-2018
Onna Ohe Menna Mehe
13-02-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
19-02-2018
Obath Mamath Ayath
16-02-2018
Obath Mamath Ayath
15-02-2018
Obath Mamath Ayath
14-02-2018
Negenahira Weralen Esena
Negenahira Weralen Esena
20-12-2017
Negenahira Weralen Esena
19-12-2017
Negenahira Weralen Esena
18-12-2017
Negenahira Weralen Esena
15-12-2017
Sudu Anguru
Sudu Anguru
19-02-2018
Sudu Anguru
16-02-2018
Sudu Anguru
15-02-2018
Sudu Anguru
14-02-2018
Sahodaraya
Sahodaraya
18-02-2018
Sahodaraya
17-02-2018
Sahodaraya
11-02-2018
Sahodaraya
10-02-2018
Sanda Diya Siththam
Sanda Diya Siththam
19-02-2018
Sanda Diya Siththam
15-02-2018
Sanda Diya Siththam
14-02-2018
Sanda Diya Siththam
13-02-2018
Sanda Pini Wessa
Sanda Pini Wessa
19-02-2018
Sanda Pini Wessa
16-02-2018
Sanda Pini Wessa
15-02-2018
Sanda Pini Wessa
14-02-2018
Batahira Ahasa
Batahira Ahasa
19-02-2018
Batahira Ahasa
16-02-2018
Batahira Ahasa
15-02-2018
Batahira Ahasa
14-02-2018
Konkala Doni
Konkala Doni
19-02-2018
Konkala Doni
16-02-2018
Konkala Doni
15-02-2018
Konkala Doni
13-02-2018
Sooriya Naayo
Sooriya Naayo
24-01-2018
Sooriya Naayo
23-01-2018
Sooriya Naayo
22-01-2018
Sooriya Naayo
19-01-2018
Isiwara Wededuru
Isiwara Wededuru
20-02-2018
Isiwara Wededuru
14-02-2018
Isiwara Wededuru
13-02-2018
Isiwara Wededuru
12-02-2018
Mal Hathai
Mal Hathai
27-01-2018
Mal Hathai
26-01-2018
Mal Hathai
20-01-2018
Mal Hathai
20-01-2018
Me Mage Sihinayayi
Me Mage Sihinayayi
19-02-2018
Me Mage Sihinayayi
17-02-2018
Me Mage Sihinayayi
15-02-2018
Me Mage Sihinayayi
15-02-2018
Hulan Gedara
Hulan Gedara
18-02-2018
Hulan Gedara
17-02-2018
Hulan Gedara
11-02-2018
Hulan Gedara
10-02-2018
Ranhiru Ras
Ranhiru Ras
18-02-2018
Ranhiru Ras
11-02-2018
Ranhiru Ras
28-01-2018
Ranhiru Ras
21-01-2018
Chandra Nandini
Chandra Nandini
19-02-2018
Chandra Nandini
16-02-2018
Chandra Nandini
15-02-2018
Chandra Nandini
14-02-2018
Pini
Pini
19-02-2018
Pini
16-02-2018
Pini
15-02-2018
Pini
14-02-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
19-02-2018
Duwana Lamaya
16-02-2018
Duwana Lamaya
15-02-2018
Duwana Lamaya
14-02-2018
Handaya
Handaya
19-02-2018
Handaya
16-02-2018
Handaya
15-02-2018
Handaya
14-02-2018
Koombiyo
Koombiyo
18-02-2018
Koombiyo
17-02-2018
Koombiyo
11-02-2018
Koombiyo
10-02-2018
Vamana Yamaya
Vamana Yamaya
18-02-2018
Vamana Yamaya
11-02-2018
Vamana Yamaya
04-02-2018
Vamana Yamaya
28-01-2018
Heenayakda Me
Heenayakda Me
19-02-2018
Heenayakda Me
16-02-2018
Heenayakda Me
15-02-2018
Heenayakda Me
14-02-2018
Thawa Durai Jiwithe
Thawa Durai Jiwithe
19-02-2018
Thawa Durai Jiwithe
16-02-2018
Thawa Durai Jiwithe
15-02-2018
Thawa Durai Jiwithe
14-02-2018
Ataka Nataka
Ataka Nataka
18-02-2018
Ataka Nataka
17-02-2018
Ataka Nataka
11-02-2018
Ataka Nataka
04-02-2018
Mahee Pooja
Mahee Pooja
18-02-2018
Mahee Pooja
17-02-2018
Mahee Pooja
11-02-2018
Mahee Pooja
10-02-2018
Pahasara
Pahasara
19-02-2018
Pahasara
16-02-2018
Pahasara
15-02-2018
Pahasara
14-02-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
19-02-2018
Deweni Inima
16-02-2018
Deweni Inima
15-02-2018
Deweni Inima
14-02-2018
Muthu Kuda
Muthu Kuda
19-02-2018
Muthu Kuda
16-02-2018
Muthu Kuda
15-02-2018
Muthu Kuda
14-02-2018
Saraswathichandra
Saraswathichandra
19-02-2018
Saraswathichandra
15-02-2018
Saraswathichandra
14-02-2018
Saraswathichandra
13-02-2018
Sidu
Sidu
19-02-2018
Sidu
16-02-2018
Sidu
15-02-2018
Sidu
14-02-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
19-02-2018
Soorayangeth Sooraya
16-02-2018
Soorayangeth Sooraya
15-02-2018
Soorayangeth Sooraya
14-02-2018
Sal Sapuna
Sal Sapuna
19-02-2018
Sal Sapuna
16-02-2018
Sal Sapuna
15-02-2018
Sal Sapuna
14-02-2018
Medisina
Medisina
18-02-2018
Medisina
17-02-2018
Medisina
11-02-2018
Medisina
04-02-2018
Dhoni
Dhoni
09-02-2018
Dhoni
08-02-2018
Dhoni
07-02-2018
Dhoni
06-02-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
19-02-2018
Adarei Man Adarei
16-02-2018
Adarei Man Adarei
16-02-2018
Adarei Man Adarei
15-02-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
17-02-2018
HathDinnath Tharu
10-02-2018
HathDinnath Tharu
03-02-2018
HathDinnath Tharu
26-01-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
19-02-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
19-02-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
16-02-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
15-02-2018
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
18-02-2018
Adhiraja Dharmashoka
17-02-2018
Adhiraja Dharmashoka
11-02-2018
Adhiraja Dharmashoka
10-02-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
19-02-2018
Me Adarayai
16-02-2018
Me Adarayai
15-02-2018
Me Adarayai
14-02-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
19-02-2018
Swapna
16-02-2018
Swapna
15-02-2018
Swapna
14-02-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
04-02-2018
Ridma Rathriya
20-01-2018
Ridma Rathriya
13-01-2018
Ridma Rathriya
06-01-2018
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
19-02-2018
Balumgala - Neth FM
15-02-2018
Balumgala - Neth FM
14-02-2018
Balumgala - Neth FM
13-02-2018
Little Star
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
14-02-2018
Kopi Kade...
07-02-2018
Kopi Kade...
01-02-2018
Kopi Kade...
24-01-2018
Atapattama...
Atapattama...
14-02-2018
Atapattama...
07-02-2018
Atapattama...
31-01-2018
Atapattama...
24-01-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
20-02-2018
Doramadalawa
12-02-2018
Doramadalawa
05-02-2018
Doramadalawa
29-01-2018
Chat and Music
Chat and Music
16-02-2018
Chat and Music
10-02-2018
Chat and Music
09-02-2018
Chat and Music
02-02-2018
Copy Chat
Copy Chat
19-02-2018
Copy Chat
18-02-2018
Copy Chat
11-02-2018
Copy Chat
04-02-2018
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
02-12-2017
Derana Dream Star...
27-08-2017
Derana Dream Star...
14-08-2017
Derana Dream Star...
06-08-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Ladies Corner...
20-02-2018
Ladies Corner...
20-02-2018
Ladies Corner...
19-02-2018
Ladies Corner...
19-02-2018
Sports
Inside Sport
18-02-2018
Inside Sport
29-10-2017
Inside Sport
10-09-2017
Inside Sport
07-08-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
01-02-2018
poyaday
31-01-2018
poyaday
28-01-2018
poyaday
01-02-2018
Cartoon
Kids 1st
18-02-2018
Kids 1st
17-02-2018
Kids 1st
04-02-2018
Kids 1st
03-02-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
05-06-2017
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
11-05-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama