Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Advertisement
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Aug 19, 2017 10:19 pm
jõkshdj" iuhïmqrï m%foaYfha§ ;reKfhl= f.< je<,df.k ñhf.dia ;sfnkjd
jeä úia;r
Aug 18, 2017 09:24 pm
Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï l%Svlhkag we÷ï ldur ;=,§ ìialÜ wdydrhg .ekSu ;ykï lr ;sfnk nj lKavdhï l<u
jeä úia;r
Aug 18, 2017 06:34 pm
Y%s ,xldj iy bkaÈhdj w;r meje;afjk tlaÈk ;r.dj,sh ,nk 20 jeksod wdrïN ùug kshñ;hs'
jeä úia;r
Aug 18, 2017 03:31 pm
furg fjf<|fmdf<ka ñ,§ .ekSug mjd fkdyels b;d ÿ¾,N .Kfha l=vd cx.u ÿrl;k folla fld<U ßudkaâ nkaOkd.dr
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Aug 17, 2017 09:46 pm
fiajd ia:dkfha mj;sk fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh" wêl fjfyi ksid ´kEu Y%ñlf
jeä úia;r
Aug 16, 2017 12:29 pm
lgd¾ w¾nqofha§ fi!Èh m%uqL fiiq .,a*a rgj,a lsysmhla rdc ;dka;%sl in|;d w;
jeä úia;r
Aug 15, 2017 09:28 pm
fldßhdfõ fiajfha fh§ isáh§ ;j;a ,dxlsl ;reKfhla Ôú;fhka i
jeä úia;r
Aug 14, 2017 09:44 pm
W;=re fldßhdfõ kHIaál w;ayodne,Sï uq,a lr .ksñka weußldj iy W;
jeä úia;r
Aug 09, 2017 10:03 am
m%Yakh - ( mQ¾Kld,Sk /lshdjl kshe,S isák ug i;sfha ksjdvq Èkh ,nd .; yelafla fl
jeä úia;r
Jul 17, 2017 05:00 pm
újdy jk iEu b;d,s fiajlhl=g u újdy ksjdvq ysñlu ;sfí' b;d,s wdKavql%u jH
jeä úia;r
Jun 07, 2017 08:12 am
uu i;aldr fiajlfhlañ' wikSm ksid ug Èk lSmhl ksjdvq wjYH ù ;sfí' tfy;a&q
jeä úia;r
May 04, 2017 10:07 pm
uu uf.a uõmshka b;d,shg le|jkakg woyia lrkjd' Tjqkag ixpdrl ùid wjYHhs' ;dkdm;s ld&fra
jeä úia;r
Recent Articles
Aug 19, 2017 06:50 pm
ffjoH mSG YsIH l%shdldÍ lñgqfõ le|jqïlre rhka ch,;a w;awvx.=jg .ekSug tfry
jeä úia;r
Aug 19, 2017 06:48 pm
n,m;% fkdue;sj ueKsla .eÍfï lghq;=j, ksr; ù isá mqoa.,hska 06 fofkl= n.jka
jeä úia;r
Aug 19, 2017 06:46 pm
je,a,jdh" wdkm,a,u rlaIs; m%foaYfha f;alal .ia lmñka isá mqoa.,hska 04 fofkl= w;a
jeä úia;r
Aug 18, 2017 09:26 pm
fuu jif¾ .; jQ ld,fha § wkqrdOmqr Èia;‍%slalfha jl=.vq frda.S urK ixLHdj by&l
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Jul 05, 2017 10:22 pm
ñ,dfkda k.rfha isÿjQ .=jka .uka m%fõYm;a iy uqo,a jxpdj iïnkaOfhka ,laysre f
jeä úia;r
Jul 03, 2017 02:43 pm
b;d,sfha ñ,dfkda k.rfha isÿ lr we;s .=jka .uka m%õ‍fYm;a iy uqo,a jxpdj ms<
jeä úia;r
Jun 22, 2017 10:53 am
fï jkúg jir 5 lg wdikak ld,hsla ;=, uyck Pkaohlska f;aÍ m;a fkdjqk w.ue;s jreka l
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Dialog Ridma Rathriya
19-08-2017
Hena Labeta Hambauna - හෙන ලාභෙට හම්බවුනා
18-08-2017
Ridma Rathriya
19-08-2017
Ada Derana First At 9.00 - English News
19-08-2017
News 1st (10)
19-08-2017
Live at 9.30 News
19-08-2017
Channel 1 MTV News 1st English News
19-08-2017
Rupavahini English News
19-08-2017
TV1 News English
19-08-2017
Hiru TV News (9.30)
19-08-2017
Me Adarayai 849
19-08-2017
Adara Mayawa - 31
19-08-2017
Adiraja Dharmashoka - 228
19-08-2017
Nisala Arana - 39
19-08-2017
Tone Poem
19-08-2017
Siyatha TV News 07.30 PM
19-08-2017
Shakthi TV News
19-08-2017
Sihina Soya (60)
19-08-2017
Aththai Me Adarey 49
19-08-2017
His Ahasa Yata - 31
19-08-2017
Prema Dadayama 2 - 43
19-08-2017
Rupavahini Sinhala News
19-08-2017
Rupavahini Tamil News
19-08-2017
Derana Champion Star
19-08-2017
Paththini EP 21
19-08-2017
Lokantharayo 27
19-08-2017
Ataka Nataka
19-08-2017
Siyapath Arama (49)
19-08-2017
Ada Derana Black and White
19-08-2017
Niyamarthaya Sirasa TV
19-08-2017
Knight Rider Sinhala Subtitled - 54
19-08-2017
News 1st (7)
19-08-2017
Swetha Gantheera (46)
19-08-2017
Subasiri
19-08-2017
Aladdin and Jamillah - 16
19-08-2017
Medi Sina 126
19-08-2017
Samare And Samare
19-08-2017
Live At7
19-08-2017
Derana News
19-08-2017
Hiru News
19-08-2017
ITN News
19-08-2017
Se Raja (72)
19-08-2017
Jaya Pita Jaya
19-08-2017
Punchi Panchi
19-08-2017
Sihina Wasanthayak EP 19
19-08-2017
Ada Derana Lunch Time News
19-08-2017
Live at 12
19-08-2017
Ada Dawasa
19-08-2017
Paththare Wisthare
19-08-2017
Derana Aruna
19-08-2017
JVP reveals a secret exposed by Ranjan
19-08-2017
Anura Disanayake Speaks - Diriya Purawasi Anuradhapura
19-08-2017
Chat n Music
18-08-2017
Mata Salakana Salakilla - මට සලකන සැලකිල්ල​
17-08-2017
Lunch Time TV
18-08-2017
Chat & Music
18-08-2017
Nugasewana Featuring Thrikala Darani
18-08-2017
Hawasata Gedara | Mahogaya
18-08-2017
Rupavahini English News
18-08-2017
Live at 9.30 News
18-08-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
18-08-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
18-08-2017
Rupavahini Tamil News
18-08-2017
Sirasa Tv News 1st 7pm
18-08-2017
Rupavahini Sinhala News
18-08-2017
Me Adarayai 848
18-08-2017
Sobadhara
18-08-2017
Heenayakda Me - 38
18-08-2017
Sadahatama Oba Mage 382
18-08-2017
SaraswatheeChandra (265)
18-08-2017
Millewa Walawuwa (25)
18-08-2017
Adarei Man Adarei (448)
18-08-2017
Pehesara (130)
18-08-2017
Nethu (162)
18-08-2017
Wemansa (48)
18-08-2017
Sal Sapuna 368
18-08-2017
Devliye - 134
18-08-2017
Deweni Inima (140)
18-08-2017
Swapna 1069
18-08-2017
Thawa Durai Jeewithe - 55
18-08-2017
Love You Boss - 64
18-08-2017
Gamunu Maharaja 2 - 70
18-08-2017
Sasara Seya (62)
18-08-2017
Muthu Kuda (140)
18-08-2017
Rupavahini Tamil News
18-08-2017
Thurumpu Asiya - 25
18-08-2017
Rathu Pichcha (70)
18-08-2017
Paba (48)
18-08-2017
Handaya - (14)
18-08-2017
Sidu (270)
18-08-2017
Punchi Manali Sinhala 265
18-08-2017
Racing Llife
18-08-2017
Satana 30 Minutes
18-08-2017
Hiru News
18-08-2017
Live at 7
18-08-2017
Derana News
18-08-2017
Sinhala News
Ada Derana First At 9.00 - English News
19-08-2017
News 1st (10)
19-08-2017
Live at 9.30 News
19-08-2017
Rupavahini English News
19-08-2017
English and Tamil news
Channel 1 MTV News 1st English News
19-08-2017
Shakthi TV News
19-08-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
18-08-2017
MTV News
17-08-2017
Politics
Niyamarthaya Sirasa TV
19-08-2017
JVP reveals a secret exposed by Ranjan
19-08-2017
Anura Disanayake Speaks - Diriya Purawasi Anuradhapura
19-08-2017
Satana 30 Minutes
18-08-2017
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Hena Labeta Hambauna - හෙන ලාභෙට හම්බවුනා
18-08-2017
Tone Poem
19-08-2017
Ada Derana Black and White
19-08-2017
Knight Rider Sinhala Subtitled - 54
19-08-2017
Reality Show
Derana Champion Star
19-08-2017
Derana Dream Star 7
13-08-2017
Derana Champion Star
12-08-2017
Derana Dream Star
05-08-2017
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Charitha Thunak
Charitha Thunak
17-08-2017
Charitha Thunak
16-08-2017
Charitha Thunak
15-08-2017
Sihina Wasanthayak
Sihina Wasanthayak
19-08-2017
Sihina Wasanthayak
18-08-2017
Sihina Wasanthayak
17-08-2017
Sihina Wasanthayak
15-08-2017
Handaya
Handaya
18-08-2017
Handaya
17-08-2017
Handaya
16-08-2017
Handaya
15-08-2017
Ranhiru Res
Ranhiru Res
29-07-2017
Koombiyo
Koombiyo
29-07-2017
Vamana Yamaya
Vamana Yamaya
13-08-2017
Vamana Yamaya
06-08-2017
Vamana Yamaya
30-07-2017
Vamana Yamaya
23-07-2017
Thurumpu Asiya
Thurumpu Asiya
18-08-2017
Thurumpu Asiya
17-08-2017
Thurumpu Asiya
16-08-2017
Thurumpu Asiya
15-08-2017
Millewa Walawwa
Millewa Walawwa
18-08-2017
Millewa Walawwa
17-08-2017
Millewa Walawwa
16-08-2017
Millewa Walawwa
15-08-2017
Gamperaliya
Gamperaliya
10-08-2017
Gamperaliya
09-08-2017
Gamperaliya
08-08-2017
Gamperaliya
03-08-2017
Heenayakda Me
Heenayakda Me
18-08-2017
Heenayakda Me
17-08-2017
Heenayakda Me
16-08-2017
Heenayakda Me
15-08-2017
Aladdin and Jamillah
Aladdin and Jamillah
19-08-2017
Aladdin and Jamillah
13-08-2017
Aladdin and Jamillah
12-08-2017
Aladdin and Jamillah
05-08-2017
Paththini
Paththini
19-08-2017
Paththini
13-08-2017
Paththini
12-08-2017
Paththini
06-08-2017
Rathu Ahasa
Rathu Ahasa
23-07-2017
Rathu Ahasa
22-07-2017
Rathu Ahasa
16-07-2017
Rathu Ahasa
15-07-2017
Wimansa
Wimansa
18-08-2017
Wimansa
17-08-2017
Wimansa
16-08-2017
Wimansa
15-08-2017
Thawa Durai Jiwithe
Thawa Durai Jiwithe
18-08-2017
Thawa Durai Jiwithe
17-08-2017
Thawa Durai Jiwithe
16-08-2017
Thawa Durai Jiwithe
15-08-2017
Lokantharayo
Lokantharayo
19-08-2017
Lokantharayo
13-08-2017
Lokantharayo
12-08-2017
Lokantharayo
10-08-2017
Love You Boss
Love You Boss
18-08-2017
Love You Boss
17-08-2017
Love You Boss
16-08-2017
Love You Boss
15-08-2017
Paba
Paba
18-08-2017
Paba
17-08-2017
Paba
15-08-2017
Paba
14-08-2017
Sasara Seya
Sasara Seya
18-08-2017
Sasara Seya
17-08-2017
Sasara Seya
16-08-2017
Sasara Seya
15-08-2017
Gamunu Maharaja 2
Gamunu Maharaja 2
18-08-2017
Gamunu Maharaja 2
17-08-2017
Gamunu Maharaja 2
16-08-2017
Gamunu Maharaja 2
15-08-2017
Rathu Pichcha
Rathu Pichcha
18-08-2017
Rathu Pichcha
17-08-2017
Rathu Pichcha
16-08-2017
Rathu Pichcha
15-08-2017
Ataka Nataka
Ataka Nataka
19-08-2017
Ataka Nataka
13-08-2017
Ataka Nataka
12-08-2017
Ataka Nataka
29-07-2017
Adara Mayawa
Adara Mayawa
19-08-2017
Adara Mayawa
13-08-2017
Adara Mayawa
12-08-2017
Adara Mayawa
06-08-2017
Mahee Pooja
Mahee Pooja
13-08-2017
Mahee Pooja
06-08-2017
Mahee Pooja
30-07-2017
Mahee Pooja
23-07-2017
Nisala arana
Nisala arana
19-08-2017
Nisala arana
13-08-2017
Nisala arana
12-08-2017
Nisala arana
06-08-2017
Prema Dadayama 2
Prema Dadayama 2
19-08-2017
Prema Dadayama 2
13-08-2017
Prema Dadayama 2
12-08-2017
Prema Dadayama 2
06-08-2017
Aththai Me Adare
Aththai Me Adare
19-08-2017
Aththai Me Adare
13-08-2017
Aththai Me Adare
12-08-2017
Aththai Me Adare
06-08-2017
Kawurunda Numba
Kawurunda Numba
31-07-2017
Kawurunda Numba
28-07-2017
Kawurunda Numba
27-07-2017
Kawurunda Numba
26-07-2017
Siyapath Arama
Siyapath Arama
19-08-2017
Siyapath Arama
13-08-2017
Siyapath Arama
12-08-2017
Siyapath Arama
06-08-2017
Pahasara
Pahasara
18-08-2017
Pahasara
17-08-2017
Pahasara
16-08-2017
Pahasara
15-08-2017
Dewliye
Dewliye
18-08-2017
Dewliye
17-08-2017
Dewliye
16-08-2017
Dewliye
15-08-2017
Deweni Inima
Deweni Inima
18-08-2017
Deweni Inima
17-08-2017
Deweni Inima
16-08-2017
Deweni Inima
15-08-2017
Muthu Kuda
Muthu Kuda
18-08-2017
Muthu Kuda
17-08-2017
Muthu Kuda
16-08-2017
Muthu Kuda
15-08-2017
Aawarjana
Aawarjana
12-08-2017
Aawarjana
05-08-2017
Aawarjana
29-07-2017
Aawarjana
22-07-2017
His Ahasa Yata
His Ahasa Yata
19-08-2017
His Ahasa Yata
12-08-2017
His Ahasa Yata
05-08-2017
His Ahasa Yata
29-07-2017
Hara Kotiya
Hara Kotiya
18-08-2017
Hara Kotiya
17-08-2017
Hara Kotiya
16-08-2017
Hara Kotiya
15-08-2017
Nethu
Nethu
18-08-2017
Nethu
17-08-2017
Nethu
16-08-2017
Nethu
15-08-2017
Swetha GanTheera
Swetha GanTheera
19-08-2017
Swetha GanTheera
12-08-2017
Swetha GanTheera
05-08-2017
Swetha GanTheera
29-07-2017
Sonduru Dadayakkaraya
Sonduru Dadayakkaraya
13-08-2017
Sonduru Dadayakkaraya
06-08-2017
Sonduru Dadayakkaraya
30-07-2017
Sonduru Dadayakkaraya
23-07-2017
Saraswathichandra
Saraswathichandra
18-08-2017
Saraswathichandra
17-08-2017
Saraswathichandra
16-08-2017
Saraswathichandra
15-08-2017
Punchi Manali
Punchi Manali
18-08-2017
Punchi Manali
17-08-2017
Punchi Manali
16-08-2017
Punchi Manali
15-08-2017
Sidu
Sidu
18-08-2017
Sidu
17-08-2017
Sidu
16-08-2017
Sidu
15-08-2017
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
18-08-2017
Soorayangeth Sooraya
17-08-2017
Soorayangeth Sooraya
16-08-2017
Soorayangeth Sooraya
15-08-2017
Sihina Soya
Sihina Soya
19-08-2017
Sihina Soya
12-08-2017
Sihina Soya
05-08-2017
Sihina Soya
29-07-2017
Se Raja
Se Raja
19-08-2017
Se Raja
12-08-2017
Se Raja
05-08-2017
Se Raja
29-07-2017
Sal Sapuna
Sal Sapuna
18-08-2017
Sal Sapuna
17-08-2017
Sal Sapuna
16-08-2017
Sal Sapuna
15-08-2017
Medisina
Medisina
19-08-2017
Medisina
13-08-2017
Medisina
12-08-2017
Medisina
06-08-2017
Sadahatama Oba Mage
Sadahatama Oba Mage
18-08-2017
Sadahatama Oba Mage
17-08-2017
Sadahatama Oba Mage
16-08-2017
Sadahatama Oba Mage
15-08-2017
Dhoni
Dhoni
18-08-2017
Dhoni
17-08-2017
Dhoni
17-08-2017
Dhoni
16-08-2017
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
18-08-2017
Adarei Man Adarei
17-08-2017
Adarei Man Adarei
16-08-2017
Adarei Man Adarei
15-08-2017
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
30-06-2017
HathDinnath Tharu
15-06-2017
HathDinnath Tharu
05-06-2017
HathDinnath Tharu
02-06-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
17-08-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
16-08-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
15-08-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
14-08-2017
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
19-08-2017
Adhiraja Dharmashoka
13-08-2017
Adhiraja Dharmashoka
12-08-2017
Adhiraja Dharmashoka
06-08-2017
Me Adarayai
Me Adarayai
19-08-2017
Me Adarayai
18-08-2017
Me Adarayai
17-08-2017
Me Adarayai
16-08-2017
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
18-08-2017
Swapna
17-08-2017
Swapna
16-08-2017
Swapna
15-08-2017
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
19-08-2017
Ridma Rathriya
19-08-2017
Ridma Rathriya
05-08-2017
Ridma Rathriya
05-08-2017
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Ong Aataka Naataka
15-10-2016
Ong Aataka Naataka
09-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
16-08-2017
Balumgala - Neth FM
15-08-2017
Balumgala - Neth FM
14-08-2017
Balumgala - Neth FM
12-08-2017
Little Star
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Little Star
20-11-2016
Little Star
22-10-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
16-08-2017
Kopi Kade...
09-08-2017
Kopi Kade...
02-08-2017
Kopi Kade...
26-07-2017
Atapattama...
Atapattama...
16-08-2017
Atapattama...
09-08-2017
Atapattama...
02-08-2017
Atapattama...
26-07-2017
Doramadalawa
Doramadalawa
15-08-2017
Doramadalawa
01-08-2017
Doramadalawa
31-07-2017
Doramadalawa
25-07-2017
Chat and Music
Chat and Music
18-08-2017
Chat and Music
18-08-2017
Chat and Music
11-08-2017
Chat and Music
05-08-2017
Copy Chat
Copy Chat
14-08-2017
Copy Chat
06-08-2017
Copy Chat
06-08-2017
Copy Chat
30-07-2017
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
14-08-2017
Derana Dream Star...
06-08-2017
Derana Dream Star...
05-08-2017
Derana Dream Star...
30-07-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Subhasiri
19-08-2017
Ladies Corner...
18-08-2017
Ladies Corner...
18-08-2017
Ladies Corner...
18-08-2017
Sports
Inside Sport
07-08-2017
Inside Sport
25-06-2017
Inside Sport
05-06-2017
Inside Sport
30-04-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
07-08-2017
poyaday
07-08-2017
poyaday
07-08-2017
poyaday
07-08-2017
Cartoon
Punchi Panchi
19-08-2017
Kids 1st
13-08-2017
Punchi Panchi
12-08-2017
Kids 1st
06-08-2017
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
05-06-2017
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
11-05-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama