Advertisement
Mar 24, 2017 03:55 pm
mqoa.,hska mia fofkl=g ure le|jñka miq.shod ì%;dkH md¾,sfïka;=j wi," fjiaÜñkaiag¾ md,u wi,§ is&
jeä úia;r
Mar 24, 2017 11:28 am
ta;a fï msú;=re ye`.Su lduh ksid hgm;a fjk wjia:d ´kE ;rï wmsg wykak olskak ,efnkjd
jeä úia;r
Mar 23, 2017 09:38 pm
miq.shod >d;khg ,lajQ iuhx urdoeuQ l,a,sfha m%Odk iellrefjl= Bfha ^22& fi,a,l;r.u§ w;awvx.=jg m;aùu;a iu`. fuu >d;kh ie,iqï
jeä úia;r
Mar 23, 2017 04:25 pm
fyd,auka l;d ms<sn|j wm fldf;l=;a wid ;sfnkjd' kuq;a fndfyda fofkla kï tajd úYajdi fkdlrk nj ;uhs mjikafka'
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Mar 24, 2017 08:23 am
fi!È wrdìfha /lshd i|yd .sh yh fofkl= ms<sn| lsisÿ f;dr;=rla ke;ehs Tjqkaf.a m
jeä úia;r
Mar 23, 2017 09:20 pm
fi!È wrdìfha kS;s úfrdaëj /§ isák úfoia .; Y%ñlh
jeä úia;r
Mar 23, 2017 02:43 pm
miq.sh Èkl lgd¾ys msßisÿ lsÍfï iud.ïj, fiajfha kshq;= Y%&n
jeä úia;r
Mar 22, 2017 08:59 am
fi!È wrdìfha kS;s úfrdaë wkaoñka /§ isák úfoaYSh
jeä úia;r
Mar 09, 2017 11:34 pm
b;d,sfha ;djld,sl /lshd i|yd meñKSug wjldY ,ndfok .eiÜ m;%sldj ud¾;= ui 13 jk &Eg
jeä úia;r
Feb 27, 2017 10:05 pm
miq.shod b;d,s md¾,sfïka;=j ;SrKh fldg we;s mßÈ 2017 foieïn¾ ui
jeä úia;r
Feb 17, 2017 04:00 pm
b;d,sfha fuu Èkj, wkjir /|Sisák úfoaYslhka b;d,s fmd,sia uQ,ia:dk u.ska kS;s.;
jeä úia;r
Feb 02, 2017 04:26 pm
oS¾> ld,sk úisfï n,m;%h ,nd .ekSu i|yd fmkaúh hq;= jd¾Isl wdodhu
jeä úia;r
Recent Articles
Mar 24, 2017 04:00 pm
ldi,aÍ c,dYfha ;sî kdÿkk mqoa., u< isrerla yegka fmd,sish u.ska fidhd f.k ;sfnk
jeä úia;r
Mar 24, 2017 03:58 pm
l=,S .ukla hk uqjdfjka ;%Sfrdao r:hla /f.k f.dia w;ruÛ§ ßhÿreg myr§ ;%Sf
jeä úia;r
Mar 24, 2017 03:56 pm
Y%S ,xld ckdêm;sjrhd iy reishdkq ckdêm;sjrhd w;r f.dvke`.S we;s ióm ñ;%;aj
jeä úia;r
Mar 24, 2017 03:48 pm
rlaIs; nkaOkd.dr .;j isák md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY uy;dg wem ,
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Mar 14, 2017 09:15 pm
frdaufha Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h 2017 wfm%a,a ui 14" 17 iy 25 hk Èkhkays jid ;
jeä úia;r
Mar 11, 2017 02:47 pm
2016 foieïn¾ ui 14 jeks Èk w;aika lrk ,o kj Y%S ,xld b;d,s oaú md¾
jeä úia;r
Feb 22, 2017 09:44 am
2017 ud¾;= ui 04 fikiqrdod Èk fm'j' 9'30 isg m'j 5'00 olajd iy 05 bßod fm'j 9'00
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Ayubowan Suba Dawasak
24-03-2017
Hiru TV CIA
24-03-2017
MTV NoonNews
24-03-2017
Ada Derana Lunch Time News
24-03-2017
Nugasewana Iwum Pihum
24-03-2017
Nugasewana Doctor Segment
24-03-2017
Nugasewana Discussion
24-03-2017
Sirasalindaya
24-03-2017
Live at 12
24-03-2017
Lunch Prime Time News
24-03-2017
News Line TV 1 24th March 2017
24-03-2017
News 1st Prime time Sunrise Sirasa TV
24-03-2017
Pathikada
24-03-2017
Malbara Derana
24-03-2017
Derana Aruna
24-03-2017
Mul Pituwa Express
24-03-2017
Paththare Wisthare
24-03-2017
Tharu Walalla
24-03-2017
Balaya
23-03-2017
HathDinnath Tharu
23-03-2017
Bawaththra -08
23-03-2017
Oonna Ottui
24-03-2017
Giraya
23-03-2017
Saraswathichandra 159
23-03-2017
NEWS 1st (10)
23-03-2017
Hiru TV News (9.30)
23-03-2017
ITN 9.00pm Sinhala News
23-03-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
23-03-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
23-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai - 460
23-03-2017
Me Adarayai 721
23-03-2017
Hara Kotiya - 57
23-03-2017
Pahesara (24)
23-03-2017
Palingu Manike (14)
23-03-2017
Modara Wella (04)
23-03-2017
Kawurunda Numba Mage 17
23-03-2017
Punchi Manali 159
23-03-2017
Bonchi Gedara Indrajala – 58
23-03-2017
Nethu (58)
23-03-2017
Sal Sapuna (262)
23-03-2017
Eka Gei Minissu - 48
23-03-2017
Swapna 966
23-03-2017
Dewliye (28)
23-03-2017
Deweni Inima (34)
23-03-2017
Sadahatama Oba Mage 277
23-03-2017
Rupavahini Sinhala News
23-03-2017
Jodha Akbar 668
23-03-2017
Muthu Kuda (34)
23-03-2017
Live At8
23-03-2017
Prana (38)
23-03-2017
Adarei Man Adarei 342
23-03-2017
Pooja - 07
23-03-2017
Dawasa
23-03-2017
Mage Sanda Obai 226
23-03-2017
Muthumali (17)
23-03-2017
Sidu (164)
23-03-2017
Music Online
18-03-2017
Gammadda
23-03-2017
Sirasa Tv News 1st 7 pm
23-03-2017
Ada Derana Sinhala News
23-03-2017
Hiru 7 pm
23-03-2017
Vivaha
23-03-2017
NugasewanaFeaturing Semeni Iddamalgoda
23-03-2017
Nugaswana Athkam Nirmana
23-03-2017
Rupawalokana
23-03-2017
BhawaHarana (35)
23-03-2017
Bodhi 73
23-03-2017
Soorayangeth Sooraya 198
23-03-2017
Doni 342
23-03-2017
ITN News
23-03-2017
8 Pass Jokes
23-03-2017
Janahithage Virindu Sural
23-03-2017
Ada Derana Lunch Time News
23-03-2017
Balumgala
23-03-2017
Nugasewana Doctor Segemnt - Dr.Randula Ranawaka
23-03-2017
Angara Ingara
23-03-2017
Live at 12
23-03-2017
Lunch Prime Time News
23-03-2017
Gee Mathaka
23-03-2017
Kandula in Karandeniya Madya Maha Vidyalaya
23-03-2017
Mahajana Sewaya Pinisai
23-03-2017
Katata Rahata
23-03-2017
Sithijaya
23-03-2017
News Line TV 1
23-03-2017
Pathikada
23-03-2017
Sirasalindaya
23-03-2017
Derana Aruna
23-03-2017
Mul Pituwa Express
23-03-2017
Paththare Wisthare
23-03-2017
Tharu Walalla
23-03-2017
Artha Tharka
22-03-2017
Sithijaya
22-03-2017
Kandula
22-03-2017
Man Nathida
22-03-2017
New Parliment
22-03-2017
News 1st 10PM
22-03-2017
Sinhala News
Hiru TV CIA
24-03-2017
MTV NoonNews
24-03-2017
Ada Derana Lunch Time News
24-03-2017
Live at 12
24-03-2017
English and Tamil news
Shakthi Tv News 1st Tamil News
23-03-2017
MTV News
22-03-2017
Shakthi TV News
22-03-2017
MTV News
21-03-2017
Politics
Pathikada
24-03-2017
Balaya
23-03-2017
Giraya
23-03-2017
Mahajana Sewaya Pinisai
23-03-2017
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Ayubowan Suba Dawasak
24-03-2017
Sirasalindaya
24-03-2017
Malbara Derana
24-03-2017
Tharu Walalla
24-03-2017
Reality Show
Hiru Mega Stars
19-03-2017
BEST OF YOUTH WITH TALENT
18-03-2017
Derana Star City
18-03-2017
Hiru Mega Stars
12-03-2017
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Modara Wella
Modara Wella
23-03-2017
Modara Wella
22-03-2017
Modara Wella
21-03-2017
Modara Wella
20-03-2017
Bawathra
Bawathra
23-03-2017
Bawathra
22-03-2017
Bawathra
21-03-2017
Bawathra
17-03-2017
Pooja
Pooja
23-03-2017
Pooja
22-03-2017
Pooja
21-03-2017
Pooja
20-03-2017
Prema Dadayama 2
Prema Dadayama 2
12-03-2017
Aththai Me Adare
Aththai Me Adare
19-03-2017
Aththai Me Adare
18-03-2017
Aththai Me Adare
11-03-2017
Aththai Me Adare
06-03-2017
Palingu Manike
Palingu Manike
23-03-2017
Palingu Manike
22-03-2017
Palingu Manike
21-03-2017
Palingu Manike
20-03-2017
Kawurunda Numba
Kawurunda Numba
23-03-2017
Kawurunda Numba
22-03-2017
Kawurunda Numba
21-03-2017
Kawurunda Numba
20-03-2017
Siyapath Arama
Siyapath Arama
19-03-2017
Siyapath Arama
18-03-2017
Siyapath Arama
12-03-2017
Siyapath Arama
11-03-2017
Akala Sandya
Akala Sandya
13-03-2017
Akala Sandya
11-03-2017
Akala Sandya
09-03-2017
Akala Sandya
07-03-2017
Muthu Mali
Muthu Mali
23-03-2017
Muthu Mali
21-03-2017
Muthu Mali
20-03-2017
Muthu Mali
16-03-2017
Pahasara
Pahasara
23-03-2017
Pahasara
22-03-2017
Pahasara
21-03-2017
Pahasara
20-03-2017
Dewliye
Dewliye
23-03-2017
Dewliye
22-03-2017
Dewliye
21-03-2017
Dewliye
20-03-2017
Okkoma Hondatai
Okkoma Hondatai
19-03-2017
Okkoma Hondatai
18-03-2017
Okkoma Hondatai
12-03-2017
Okkoma Hondatai
11-03-2017
Nil Ahasa Wage
Nil Ahasa Wage
14-03-2017
Nil Ahasa Wage
13-03-2017
Nil Ahasa Wage
10-03-2017
Nil Ahasa Wage
09-03-2017
Deweni Inima
Deweni Inima
23-03-2017
Deweni Inima
22-03-2017
Deweni Inima
21-03-2017
Deweni Inima
20-03-2017
Muthu Kuda
Muthu Kuda
23-03-2017
Muthu Kuda
22-03-2017
Muthu Kuda
21-03-2017
Muthu Kuda
20-03-2017
Aawarjana
Aawarjana
18-03-2017
Aawarjana
11-03-2017
Aawarjana
25-02-2017
Aawarjana
18-02-2017
Eliya Kanda
Eliya Kanda
19-03-2017
Eliya Kanda
18-03-2017
Eliya Kanda
11-03-2017
Eliya Kanda
05-03-2017
Mahamera Pamula
Mahamera Pamula
28-02-2017
Mahamera Pamula
27-02-2017
Mahamera Pamula
23-02-2017
Mahamera Pamula
22-02-2017
Prana
Prana
23-03-2017
Prana
22-03-2017
Prana
21-03-2017
Prana
20-03-2017
Nisala Sanda Oba
Nisala Sanda Oba
17-03-2017
Nisala Sanda Oba
16-03-2017
Nisala Sanda Oba
15-03-2017
Nisala Sanda Oba
14-03-2017
Bawaharana
Bawaharana
23-03-2017
Bawaharana
21-03-2017
Bawaharana
20-03-2017
Bawaharana
17-03-2017
Sikuru Lanthe
Sikuru Lanthe
19-03-2017
Sikuru Lanthe
12-03-2017
Sikuru Lanthe
05-03-2017
Sikuru Lanthe
26-02-2017
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
23-03-2017
Eka Gei Minissu
22-03-2017
Eka Gei Minissu
21-03-2017
Eka Gei Minissu
20-03-2017
Premayudha
Premayudha
19-03-2017
Premayudha
18-03-2017
Premayudha
12-03-2017
Premayudha
11-03-2017
His Ahasa Yata
His Ahasa Yata
18-03-2017
His Ahasa Yata
11-03-2017
His Ahasa Yata
04-03-2017
His Ahasa Yata
25-02-2017
Hara Kotiya
Hara Kotiya
23-03-2017
Hara Kotiya
22-03-2017
Hara Kotiya
21-03-2017
Hara Kotiya
20-03-2017
Nethu
Nethu
23-03-2017
Nethu
22-03-2017
Nethu
21-03-2017
Nethu
20-03-2017
Bonchi Gedara Indrajala
Bonchi Gedara Indrajala
23-03-2017
Bonchi Gedara Indrajala
22-03-2017
Bonchi Gedara Indrajala
21-03-2017
Bonchi Gedara Indrajala
20-03-2017
Bodhi
Bodhi
23-03-2017
Bodhi
22-03-2017
Bodhi
21-03-2017
Bodhi
20-03-2017
Swetha GanTheera
Swetha GanTheera
18-03-2017
Swetha GanTheera
11-03-2017
Swetha GanTheera
25-02-2017
Swetha GanTheera
18-02-2017
Sonduru Dadayakkaraya
Sonduru Dadayakkaraya
19-03-2017
Sonduru Dadayakkaraya
12-03-2017
Sonduru Dadayakkaraya
05-03-2017
Sonduru Dadayakkaraya
26-02-2017
Saraswathichandra
Saraswathichandra
23-03-2017
Saraswathichandra
22-03-2017
Saraswathichandra
17-03-2017
Saraswathichandra
16-03-2017
Punchi Manali
Punchi Manali
23-03-2017
Punchi Manali
22-03-2017
Punchi Manali
21-03-2017
Punchi Manali
20-03-2017
Sidu
Sidu
23-03-2017
Sidu
22-03-2017
Sidu
21-03-2017
Sidu
20-03-2017
Anantha
Anantha
13-02-2017
Anantha
10-02-2017
Anantha
09-02-2017
Anantha
08-02-2017
T 20
T 20
19-03-2017
T 20
18-03-2017
T 20
12-03-2017
T 20
11-03-2017
Samanali
Samanali
19-03-2017
Samanali
12-03-2017
Samanali
05-03-2017
Samanali
26-02-2017
Sanda Diya Mankada
Sanda Diya Mankada
19-03-2017
Sanda Diya Mankada
05-03-2017
Sanda Diya Mankada
26-02-2017
Sanda Diya Mankada
19-02-2017
Badde Kulawamiya
Badde Kulawamiya
19-03-2017
Badde Kulawamiya
12-03-2017
Badde Kulawamiya
05-03-2017
Badde Kulawamiya
26-02-2017
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
23-03-2017
Soorayangeth Sooraya
22-03-2017
Soorayangeth Sooraya
21-03-2017
Soorayangeth Sooraya
20-03-2017
Sihina Soya
Sihina Soya
18-03-2017
Sihina Soya
11-03-2017
Sihina Soya
04-03-2017
Sihina Soya
25-02-2017
Maya Pensala
Maya Pensala
06-03-2017
Maya Pensala
03-03-2017
Maya Pensala
02-03-2017
Maya Pensala
01-03-2017
Mage Sanda Obai
Mage Sanda Obai
23-03-2017
Mage Sanda Obai
22-03-2017
Mage Sanda Obai
21-03-2017
Mage Sanda Obai
20-03-2017
Wali Otunna
Wali Otunna
19-03-2017
Wali Otunna
12-03-2017
Wali Otunna
05-03-2017
Wali Otunna
26-02-2017
Se Raja
Se Raja
18-03-2017
Se Raja
11-03-2017
Se Raja
04-03-2017
Se Raja
25-02-2017
Sal Sapuna
Sal Sapuna
23-03-2017
Sal Sapuna
22-03-2017
Sal Sapuna
21-03-2017
Sal Sapuna
20-03-2017
Medisina
Medisina
19-03-2017
Medisina
18-03-2017
Medisina
12-03-2017
Medisina
11-03-2017
Sadahatama Oba Mage
Sadahatama Oba Mage
23-03-2017
Sadahatama Oba Mage
22-03-2017
Sadahatama Oba Mage
21-03-2017
Sadahatama Oba Mage
20-03-2017
Mathu Sambandai
Mathu Sambandai
19-03-2017
Mathu Sambandai
12-03-2017
Mathu Sambandai
05-03-2017
Mathu Sambandai
26-02-2017
Dhoni
Dhoni
23-03-2017
Dhoni
22-03-2017
Dhoni
21-03-2017
Dhoni
20-03-2017
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
23-03-2017
Adarei Man Adarei
22-03-2017
Adarei Man Adarei
21-03-2017
Adarei Man Adarei
20-03-2017
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
23-03-2017
HathDinnath Tharu
16-03-2017
HathDinnath Tharu
09-03-2017
HathDinnath Tharu
02-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
23-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
22-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
21-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
20-03-2017
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
19-03-2017
Adhiraja Dharmashoka
18-03-2017
Adhiraja Dharmashoka
12-03-2017
Adhiraja Dharmashoka
11-03-2017
Jodha Akbar
Jodha Akbar
23-03-2017
Jodha Akbar
22-03-2017
Jodha Akbar
21-03-2017
Jodha Akbar
20-03-2017
Me Adarayai
Me Adarayai
23-03-2017
Me Adarayai
22-03-2017
Me Adarayai
21-03-2017
Me Adarayai
20-03-2017
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
30-01-2017
Dawase Agamika Owadana
27-01-2017
Dawase Agamika Owadana
24-01-2017
Dawase Agamika Owadana
17-01-2017
Swapna
Swapna
23-03-2017
Swapna
22-03-2017
Swapna
21-03-2017
Swapna
20-03-2017
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
18-03-2017
Ridma Rathriya
11-03-2017
Ridma Rathriya
04-03-2017
Ridma Rathriya
25-02-2017
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Ong Aataka Naataka
15-10-2016
Ong Aataka Naataka
09-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
23-03-2017
Balumgala - Neth FM
22-03-2017
Balumgala - Neth FM
21-03-2017
Balumgala - Neth FM
15-03-2017
Little Star
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Little Star
20-11-2016
Little Star
22-10-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
22-03-2017
Kopi Kade...
15-03-2017
Kopi Kade...
08-03-2017
Kopi Kade...
01-03-2017
Atapattama...
Atapattama...
22-03-2017
Atapattama...
15-03-2017
Atapattama...
08-03-2017
Atapattama...
01-03-2017
Doramadalawa
Doramadalawa
20-03-2017
Doramadalawa
13-03-2017
Doramadalawa
06-03-2017
Doramadalawa
27-02-2017
Chat and Music
Chat and Music
17-03-2017
Chat and Music
10-03-2017
Chat and Music
03-03-2017
Chat and Music
25-02-2017
Copy Chat
Copy Chat
19-03-2017
Copy Chat
05-03-2017
Copy Chat
26-02-2017
Copy Chat
20-02-2017
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
19-03-2017
Derana Dream Star...
18-03-2017
Derana Dream Star...
12-03-2017
Derana Dream Star...
11-03-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Ladies Corner...
24-03-2017
Ladies Corner...
24-03-2017
Ladies Corner...
24-03-2017
Wivaha
23-03-2017
Sports
Inside Sport
19-03-2017
Inside Sport
20-02-2017
Inside Sport
23-01-2017
Inside Sport
15-01-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
13-03-2017
poyaday
13-03-2017
poyaday
12-03-2017
poyaday
12-03-2017
Cartoon
Kids 1st
19-03-2017
Kids 1st
12-03-2017
Kids 1st
05-03-2017
Kids 1st
26-02-2017
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
20-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama