Advertisement
Apr 24, 2017 07:20 pm
óg Èk lsysmhlg fmr ol=Kq fldßhdfõ § w;=reoka jQ nj lshk Y%s ,xlsl ;reKhdf.a isrer f;a.= kqjr ..l ;sî yuqù
jeä úia;r
Apr 24, 2017 03:14 pm
wkqrdOmqr k.rfha rd;%S iudc Yd,d ysñlrejl= >d;kh lsÍu we;=¿ fpdaokd lsysmhl iellrejl= jk bfrdaka rKisxy fkdfyd;a tia't*a f,dla
jeä úia;r
Apr 24, 2017 01:01 pm
ysgmq wud;H m%shxlr chr;akf.a ñKsìßh jk fcdùkHd udrisxy miq.sh od m<uq WmkaÈkh iurkq ,enQjd'
jeä úia;r
Apr 24, 2017 09:52 am
olaIsK wêfõ.S ud¾.fha .ukal< jEka r:hla Bfha rd;%S 11'42g muK yÈis .sks .ekSulg ,laj ;sfnkjd'
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Apr 24, 2017 12:46 pm
lgd¾ys /lshdfõ kshq;=j isá Y%S ,dxlsl Y%ñlhska fofofkl=g foday wêl
jeä úia;r
Apr 21, 2017 12:47 pm
lgd¾ rdcHfha wdh;khl mú;% lrkakshka f,i úfoaY .;jQ ,dxlsl ;reKshka fofokl= trg&
jeä úia;r
Apr 20, 2017 12:07 pm
bkaÈhdfõ úYdLdmÜkïys isÿjq ßh wk;=rlska Y%S ,dxlslfhl= we;
jeä úia;r
Apr 20, 2017 12:02 pm
lgd¾ys ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j úiska bÈß Èk l
jeä úia;r
Mar 09, 2017 11:34 pm
b;d,sfha ;djld,sl /lshd i|yd meñKSug wjldY ,ndfok .eiÜ m;%sldj ud¾;= ui 13 jk &Eg
jeä úia;r
Feb 27, 2017 10:05 pm
miq.shod b;d,s md¾,sfïka;=j ;SrKh fldg we;s mßÈ 2017 foieïn¾ ui
jeä úia;r
Feb 17, 2017 04:00 pm
b;d,sfha fuu Èkj, wkjir /|Sisák úfoaYslhka b;d,s fmd,sia uQ,ia:dk u.ska kS;s.;
jeä úia;r
Feb 02, 2017 04:26 pm
oS¾> ld,sk úisfï n,m;%h ,nd .ekSu i|yd fmkaúh hq;= jd¾Isl wdodhu
jeä úia;r
Recent Articles
Apr 24, 2017 09:53 pm
Lksc f;,a ixia:d fiajl jD;a;Sh iñ;s úiska f.k .sh jevj¾ckh w;aysgqùug tu
jeä úia;r
Apr 24, 2017 07:17 pm
mdi,a orejkaf.a bx.%Sis NdId oekqu mq¿,a lsÍu i|yd úfYaI jevms<sfj<la &Eg
jeä úia;r
Apr 24, 2017 07:12 pm
md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lr ;sfnk úfoaY úksuh yqjudre mk;a flgq&i
jeä úia;r
Apr 24, 2017 07:10 pm
yïnkaf;dg ëjr jrdfhka uqyqÿhdu i|yd iQodkñka isá ëjrhska miafofkl=
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Apr 19, 2017 11:21 am
,nk cqks 08 fjks Èk ì%;dkHfha yÈis uy ue;sjrKhla le|jk fuka md¾,sfï
jeä úia;r
Mar 14, 2017 09:15 pm
frdaufha Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h 2017 wfm%a,a ui 14" 17 iy 25 hk Èkhkays jid ;
jeä úia;r
Mar 11, 2017 02:47 pm
2016 foieïn¾ ui 14 jeks Èk w;aika lrk ,o kj Y%S ,xld b;d,s oaú md¾
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Salakuna
24-04-2017
HNB Bank - Safe Money Transfer airport
25-04-2017
Sukkanama
24-04-2017
Samantha Badra Thero - The IRAJ Show
24-04-2017
Derana 360
24-04-2017
Purawatha Sirasa TV
24-04-2017
MTV News
25-04-2017
Doramadalawa
24-04-2017
Hiru 9.30pm Sinhala News
24-04-2017
Saraswathichandra 181
24-04-2017
NEWS 1st (10)
24-04-2017
Bawathra - 27
24-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai - 480
24-04-2017
Me Adarayai 748
24-04-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
24-04-2017
Modara Wella (26)
24-04-2017
Hara Kotiya (79)
24-04-2017
La Hiru Dahasak (10)
24-04-2017
Bodhi 92
24-04-2017
Rupavahini Sinhala News
24-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
24-04-2017
Sal Sapuna (284)
24-04-2017
Devliye - 50
24-04-2017
Pahasara 46
24-04-2017
Nethu (80)
24-04-2017
Kawurunda Numba Mage (39)
24-04-2017
Deweni Inima (56)
24-04-2017
Pooja - 28
24-04-2017
Sadahatama Oba Mage 299
24-04-2017
Dawasa Sirasa Tv
24-04-2017
Live At8
24-04-2017
Punchi Manali 181
24-04-2017
Muthu Kuda (56)
24-04-2017
Eka Gei Minissu - 69
24-04-2017
Jodha Akbar 690
24-04-2017
Prana (60)
24-04-2017
Swapna 988
24-04-2017
Balumgala
24-04-2017
Angara Ingara
24-04-2017
Adarei Man Adarei 364
24-04-2017
Rividina Arunalla
23-04-2017
Wahalkada
22-04-2017
Andara Weta
24-04-2017
Aruma Puduma Roda Hathara
23-04-2017
Sirasa Tv News 1st 7 pm
24-04-2017
Dhara
23-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala – 74
24-04-2017
Sukkanama
22-04-2017
Rataa
22-04-2017
ITN News
24-04-2017
Derana News
24-04-2017
Soorayangeth Sooraya 220
24-04-2017
Mage Sanda Obai 247
24-04-2017
Hiru News
24-04-2017
Muthumali (35)
24-04-2017
Doni 364
24-04-2017
Sidu (186)
24-04-2017
NETH FM 8 Pass Jokes
24-04-2017
Janahithage Virindu Sural
24-04-2017
Hathdinnath Tharu
24-04-2017
Ada Derana Lunch Time News
24-04-2017
Nugasewana Doctor Segment
24-04-2017
Nugasewana Discussion
24-04-2017
Live At 12
24-04-2017
Lunch Prime Time News
24-04-2017
Sirasalindaya
24-04-2017
Pethikada
24-04-2017
News Line TV1
24-04-2017
Para Kiyana Tharuka
24-04-2017
Kokila Wasanthaya Live Show
24-04-2017
Derana Aruna
24-04-2017
Paththare Wisthare
24-04-2017
Mul Pituwa Express
24-04-2017
Tharu Walalla
24-04-2017
Kokila Wasanthaya Live Show
23-04-2017
Derana Dance Unlimited
24-04-2017
Inside Sports
24-04-2017
Sihinayaki Re
24-04-2017
Copy Chat
23-04-2017
MTV News
23-04-2017
NEWS 1st (10)
23-04-2017
Hiru 9.30pm Sinhala News
23-04-2017
Aththai Me Adarey 16
23-04-2017
Sirasa Lakshapathi
23-04-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
23-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
23-04-2017
Sikuru Lanthe - 23
23-04-2017
Adhiraja Dharmashoka 196
23-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya (34)
23-04-2017
Sanda Diya Mankada (39)
23-04-2017
Badde Kulawamiya (43)
23-04-2017
Prema Dadayama 2 - 10
23-04-2017
Aataka Naataka
23-04-2017
Derana Dream Star Season 7
23-04-2017
Rupavahini Sinhala News
23-04-2017
Okoma Hodatai - 22
23-04-2017
Sinhala News
HNB Bank - Safe Money Transfer airport
25-04-2017
Hiru 9.30pm Sinhala News
24-04-2017
NEWS 1st (10)
24-04-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
24-04-2017
English and Tamil news
MTV News
25-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
24-04-2017
MTV News
23-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
23-04-2017
Politics
Salakuna
24-04-2017
Sukkanama
24-04-2017
Derana 360
24-04-2017
Dawasa Sirasa Tv
24-04-2017
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Samantha Badra Thero - The IRAJ Show
24-04-2017
Purawatha Sirasa TV
24-04-2017
Angara Ingara
24-04-2017
Rividina Arunalla
23-04-2017
Reality Show
Derana Dance Unlimited
24-04-2017
Derana Dream Star Season 7
23-04-2017
Hiru Mega Stars
22-04-2017
Derana Star City
22-04-2017
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Nisala arana
Nisala arana
22-04-2017
Nisala arana
16-04-2017
Nisala arana
15-04-2017
Nisala arana
09-04-2017
Modara Wella
Modara Wella
24-04-2017
Modara Wella
21-04-2017
Modara Wella
20-04-2017
Modara Wella
19-04-2017
Bawathra
Bawathra
24-04-2017
Bawathra
21-04-2017
Bawathra
20-04-2017
Bawathra
19-04-2017
Pooja
Pooja
24-04-2017
Pooja
21-04-2017
Pooja
20-04-2017
Pooja
19-04-2017
Prema Dadayama 2
Prema Dadayama 2
23-04-2017
Prema Dadayama 2
22-04-2017
Prema Dadayama 2
16-04-2017
Prema Dadayama 2
15-04-2017
Aththai Me Adare
Aththai Me Adare
23-04-2017
Aththai Me Adare
22-04-2017
Aththai Me Adare
15-04-2017
Aththai Me Adare
09-04-2017
Palingu Manike
Palingu Manike
24-04-2017
Palingu Manike
20-04-2017
Palingu Manike
19-04-2017
Palingu Manike
18-04-2017
Kawurunda Numba
Kawurunda Numba
24-04-2017
Kawurunda Numba
21-04-2017
Kawurunda Numba
20-04-2017
Kawurunda Numba
19-04-2017
Siyapath Arama
Siyapath Arama
23-04-2017
Siyapath Arama
22-04-2017
Siyapath Arama
16-04-2017
Siyapath Arama
15-04-2017
Akala Sandya
Akala Sandya
13-03-2017
Akala Sandya
11-03-2017
Akala Sandya
09-03-2017
Akala Sandya
07-03-2017
Muthu Mali
Muthu Mali
24-04-2017
Muthu Mali
21-04-2017
Muthu Mali
20-04-2017
Muthu Mali
18-04-2017
Pahasara
Pahasara
24-04-2017
Pahasara
21-04-2017
Pahasara
20-04-2017
Pahasara
19-04-2017
Dewliye
Dewliye
24-04-2017
Dewliye
21-04-2017
Dewliye
20-04-2017
Dewliye
19-04-2017
Okkoma Hondatai
Okkoma Hondatai
23-04-2017
Okkoma Hondatai
22-04-2017
Okkoma Hondatai
22-04-2017
Okkoma Hondatai
16-04-2017
Nil Ahasa Wage
Nil Ahasa Wage
14-03-2017
Nil Ahasa Wage
13-03-2017
Nil Ahasa Wage
10-03-2017
Nil Ahasa Wage
09-03-2017
Deweni Inima
Deweni Inima
24-04-2017
Deweni Inima
21-04-2017
Deweni Inima
20-04-2017
Deweni Inima
19-04-2017
Muthu Kuda
Muthu Kuda
24-04-2017
Muthu Kuda
21-04-2017
Muthu Kuda
20-04-2017
Muthu Kuda
19-04-2017
Aawarjana
Aawarjana
22-04-2017
Aawarjana
15-04-2017
Aawarjana
08-04-2017
Aawarjana
25-03-2017
Eliya Kanda
Eliya Kanda
23-04-2017
Eliya Kanda
22-04-2017
Eliya Kanda
15-04-2017
Eliya Kanda
09-04-2017
Mahamera Pamula
Mahamera Pamula
28-02-2017
Mahamera Pamula
27-02-2017
Mahamera Pamula
23-02-2017
Mahamera Pamula
22-02-2017
Prana
Prana
24-04-2017
Prana
21-04-2017
Prana
20-04-2017
Prana
19-04-2017
Nisala Sanda Oba
Nisala Sanda Oba
17-03-2017
Nisala Sanda Oba
16-03-2017
Nisala Sanda Oba
15-03-2017
Nisala Sanda Oba
14-03-2017
Bawaharana
Bawaharana
18-04-2017
Bawaharana
17-04-2017
Bawaharana
14-04-2017
Bawaharana
13-04-2017
Sikuru Lanthe
Sikuru Lanthe
23-04-2017
Sikuru Lanthe
17-04-2017
Sikuru Lanthe
09-04-2017
Sikuru Lanthe
02-04-2017
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
24-04-2017
Eka Gei Minissu
21-04-2017
Eka Gei Minissu
20-04-2017
Eka Gei Minissu
19-04-2017
Premayudha
Premayudha
01-04-2017
Premayudha
25-03-2017
Premayudha
19-03-2017
Premayudha
18-03-2017
His Ahasa Yata
His Ahasa Yata
22-04-2017
His Ahasa Yata
01-04-2017
His Ahasa Yata
25-03-2017
His Ahasa Yata
18-03-2017
Hara Kotiya
Hara Kotiya
24-04-2017
Hara Kotiya
21-04-2017
Hara Kotiya
20-04-2017
Hara Kotiya
19-04-2017
Nethu
Nethu
24-04-2017
Nethu
21-04-2017
Nethu
20-04-2017
Nethu
19-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
Bonchi Gedara Indrajala
24-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
21-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
20-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
18-04-2017
Bodhi
Bodhi
24-04-2017
Bodhi
21-04-2017
Bodhi
20-04-2017
Bodhi
17-04-2017
Swetha GanTheera
Swetha GanTheera
22-04-2017
Swetha GanTheera
22-04-2017
Swetha GanTheera
15-04-2017
Swetha GanTheera
08-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
Sonduru Dadayakkaraya
23-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
17-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
16-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
09-04-2017
Saraswathichandra
Saraswathichandra
24-04-2017
Saraswathichandra
20-04-2017
Saraswathichandra
19-04-2017
Saraswathichandra
18-04-2017
Punchi Manali
Punchi Manali
24-04-2017
Punchi Manali
21-04-2017
Punchi Manali
20-04-2017
Punchi Manali
19-04-2017
Sidu
Sidu
24-04-2017
Sidu
21-04-2017
Sidu
20-04-2017
Sidu
19-04-2017
Anantha
Anantha
13-02-2017
Anantha
10-02-2017
Anantha
09-02-2017
Anantha
08-02-2017
T 20
T 20
25-03-2017
T 20
19-03-2017
T 20
18-03-2017
T 20
12-03-2017
Samanali
Samanali
02-04-2017
Samanali
26-03-2017
Samanali
19-03-2017
Samanali
12-03-2017
Sanda Diya Mankada
Sanda Diya Mankada
23-04-2017
Sanda Diya Mankada
16-04-2017
Sanda Diya Mankada
09-04-2017
Sanda Diya Mankada
09-04-2017
Badde Kulawamiya
Badde Kulawamiya
23-04-2017
Badde Kulawamiya
16-04-2017
Badde Kulawamiya
09-04-2017
Badde Kulawamiya
02-04-2017
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
24-04-2017
Soorayangeth Sooraya
21-04-2017
Soorayangeth Sooraya
20-04-2017
Soorayangeth Sooraya
19-04-2017
Sihina Soya
Sihina Soya
22-04-2017
Sihina Soya
15-04-2017
Sihina Soya
08-04-2017
Sihina Soya
01-04-2017
Maya Pensala
Maya Pensala
06-03-2017
Maya Pensala
03-03-2017
Maya Pensala
02-03-2017
Maya Pensala
01-03-2017
Mage Sanda Obai
Mage Sanda Obai
24-04-2017
Mage Sanda Obai
20-04-2017
Mage Sanda Obai
19-04-2017
Mage Sanda Obai
18-04-2017
Wali Otunna
Wali Otunna
23-04-2017
Wali Otunna
16-04-2017
Wali Otunna
02-04-2017
Wali Otunna
26-03-2017
Se Raja
Se Raja
22-04-2017
Se Raja
15-04-2017
Se Raja
08-04-2017
Se Raja
01-04-2017
Sal Sapuna
Sal Sapuna
24-04-2017
Sal Sapuna
21-04-2017
Sal Sapuna
20-04-2017
Sal Sapuna
19-04-2017
Medisina
Medisina
23-04-2017
Medisina
22-04-2017
Medisina
22-04-2017
Medisina
16-04-2017
Sadahatama Oba Mage
Sadahatama Oba Mage
24-04-2017
Sadahatama Oba Mage
21-04-2017
Sadahatama Oba Mage
20-04-2017
Sadahatama Oba Mage
19-04-2017
Mathu Sambandai
Mathu Sambandai
23-04-2017
Mathu Sambandai
16-04-2017
Mathu Sambandai
26-03-2017
Mathu Sambandai
19-03-2017
Dhoni
Dhoni
24-04-2017
Dhoni
21-04-2017
Dhoni
20-04-2017
Dhoni
19-04-2017
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
24-04-2017
Adarei Man Adarei
21-04-2017
Adarei Man Adarei
20-04-2017
Adarei Man Adarei
19-04-2017
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
24-04-2017
HathDinnath Tharu
20-04-2017
HathDinnath Tharu
30-03-2017
HathDinnath Tharu
29-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
24-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
21-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
20-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
19-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
23-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
22-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
17-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
15-04-2017
Jodha Akbar
Jodha Akbar
24-04-2017
Jodha Akbar
21-04-2017
Jodha Akbar
20-04-2017
Jodha Akbar
19-04-2017
Me Adarayai
Me Adarayai
24-04-2017
Me Adarayai
22-04-2017
Me Adarayai
21-04-2017
Me Adarayai
20-04-2017
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
30-01-2017
Dawase Agamika Owadana
27-01-2017
Dawase Agamika Owadana
24-01-2017
Dawase Agamika Owadana
17-01-2017
Swapna
Swapna
24-04-2017
Swapna
21-04-2017
Swapna
20-04-2017
Swapna
19-04-2017
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
22-04-2017
Ridma Rathriya
15-04-2017
Ridma Rathriya
08-04-2017
Ridma Rathriya
18-03-2017
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Ong Aataka Naataka
15-10-2016
Ong Aataka Naataka
09-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
24-04-2017
Balumgala - Neth FM
21-04-2017
Balumgala - Neth FM
21-04-2017
Balumgala - Neth FM
20-04-2017
Little Star
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Little Star
20-11-2016
Little Star
22-10-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
19-04-2017
Kopi Kade...
12-04-2017
Kopi Kade...
05-04-2017
Kopi Kade...
29-03-2017
Atapattama...
Atapattama...
19-04-2017
Atapattama...
12-04-2017
Atapattama...
05-04-2017
Atapattama...
29-03-2017
Doramadalawa
Doramadalawa
24-04-2017
Doramadalawa
18-04-2017
Doramadalawa
11-04-2017
Doramadalawa
03-04-2017
Chat and Music
Chat and Music
21-04-2017
Chat and Music
07-04-2017
Chat and Music
31-03-2017
Chat and Music
31-03-2017
Copy Chat
Copy Chat
23-04-2017
Copy Chat
16-04-2017
Copy Chat
10-04-2017
Copy Chat
09-04-2017
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
16-04-2017
Derana Dream Star...
09-04-2017
Derana Dream Star...
02-04-2017
Derana Dream Star...
01-04-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Ladies Corner...
24-04-2017
Ladies Corner...
24-04-2017
Ladies Corner...
23-04-2017
ladies
23-04-2017
Sports
Inside Sport
10-04-2017
Inside Sport
19-03-2017
Inside Sport
20-02-2017
Inside Sport
23-01-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
11-04-2017
poyaday
11-04-2017
poyaday
10-04-2017
poyaday
10-04-2017
Cartoon
Punchi Panchi
22-04-2017
Kids 1st
16-04-2017
Kids 1st
09-04-2017
Punchi Panchi
08-04-2017
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama