Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Advertisement
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Jan 22, 2018 11:08 pm
wkqrdOmqr kj k.r ÿïßhfmd< wdikakfha§ fld<U isg meñKs ÿïßfha .eà ;reKfhl= ñhf.dia ;sfnk
jeä úia;r
Jan 22, 2018 11:05 pm
;siaiuydrdu m%foaYfha mdi,a isiqúhl ¥IKh l< mqj; miq.sh Èk lsysmfhau wfma rfÜ uy;a wdkafoda,khla we;sl< isoaêhla nj
jeä úia;r
Jan 22, 2018 02:00 pm
újdyh lshkafka Ôúf;a wu;l fkdjk jákdu ojila'
jeä úia;r
Jan 22, 2018 12:05 pm
hdmkh udksmamdhs ud¾.fha wdfkhs‍fldaÜfÜ m%foaYfha§ jhi wjqreÿ 72 l ldka;djlg Bfha^21& rd;%sfha myr§ >d;kh f
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Jan 22, 2018 02:04 pm
fï Èkj, lgdr rdcHg n,md we;s wêl YS;, ld,.=Ksl ;;a;ajh ksid trg ck Ôú
jeä úia;r
Jan 19, 2018 11:01 am
fi!È wrdìfha fiajh lrk úfoia Y%ñlhskaf.a jegqfmka udislj 10] nÿ uqo
jeä úia;r
Jan 17, 2018 03:52 pm
l=fõgfha ,la ;dkdm;s ld¾hd,fhka trg fjfik ish¿u ,dxlslhskag jeo.;afjk ksf&otild
jeä úia;r
Jan 14, 2018 09:47 am
miq.sh jif¾ fkdjeïn¾ udih ;=< ´iafÜ%,shdfõ /lshd wenE¾
jeä úia;r
Jan 18, 2018 04:32 pm
b;d,s rch úiska 2018 jirg úúO jD;a;sh lafIa;%hka /lshd wjia:d 30850 ,nd §u
jeä úia;r
Jan 16, 2018 01:06 pm
Y%S ,xld rcfha kj kS;s Í;s wkqj j¾I 2018 ckjdß ui 01 Èk isg frdaufha Y%s
jeä úia;r
Jan 11, 2018 05:00 pm
Y%S ,xld ßhÿre n,m;%h" b;d,s ßhÿre n,m;%h njg mßj¾;kh ls&Iac
jeä úia;r
Jan 10, 2018 10:53 am
orejkaf.a PdhdrEm f*ianqla" Üúg¾ iy wfkl=;a iudc cd,d fjí wvú
jeä úia;r
Recent Articles
Jan 22, 2018 11:03 pm
Èjhskg .sksfldK foiska jk uqyqÿ m%foaYj, mj;sk l%shdldÍ j,dl=¿ moaO;sh fya
jeä úia;r
Jan 22, 2018 11:02 pm
wOHdmkh ms<sn|j we;s b,a,Sï iy rfÜ wOHdmk lafIa;%h uqyqK md we;s w¾nqOh ms<sn
jeä úia;r
Jan 22, 2018 11:01 pm
uqia,sï újdy kS;sh ixfYdaOkh lsßug ks¾foaY bÈßm;a lsßu
jeä úia;r
Jan 22, 2018 02:44 pm
yïnkaf;dg ùrleáh k.rfha § mqoa.,fhl= lmd fldgd >d;kh lr ;sfnkjd'
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Jan 22, 2018 10:58 pm
oaú;aj mqrjeis Ndjh ,nd.ekSu i|yd fï jif¾ whÿïm;a 3000 la muK ,eì
jeä úia;r
Jan 22, 2018 06:19 pm
wfußldkq fvd,rhg idfmalaIj ì%;dkH mjqkfha w.h lemS fmfkk j¾Okhla fmkakqï lr
jeä úia;r
Jan 13, 2018 05:11 am
ma,diaála iy,a l;dj óg ál ld,hl fmr ,eõ .skakla fia me;srekd' fï l
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Salakuna
22-01-2018
360
22-01-2018
Doramadalawa
22-01-2018
Face to Face
23-01-2018
Purawatha
22-01-2018
TV1 News English
22-01-2018
Me Mage Sihinayai (99)
22-01-2018
News 1st (10)
22-01-2018
Hiru TV News (9.30)
22-01-2018
Naataka Maarai - Ep 669
22-01-2018
Sudu Aguru 40
22-01-2018
Digvijaya - 06
22-01-2018
Me Adarayai (965)
22-01-2018
Ma Nowana Mama
22-01-2018
Shakthi TV News
22-01-2018
TV1 Sinhala News
22-01-2018
Baddata Saha Kuliyata 09
22-01-2018
Heenayakda Me (149)
22-01-2018
Sanda Diya Siththam -38
22-01-2018
Kotipathiyo 15
22-01-2018
Pehesara (241)
22-01-2018
Chandra Nandini (115)
22-01-2018
Adarei Man Adarei (559)
22-01-2018
Obath Mamath Ayath (36)
22-01-2018
Sal Sapuna (479)
22-01-2018
Batahira Ahasa 56
22-01-2018
Rajiniyo - 31
22-01-2018
Pini 110
22-01-2018
Deweni Inima 251
22-01-2018
Handaya 125
22-01-2018
Swapna
22-01-2018
Thawa durai jeewithe 166
22-01-2018
Muthu Kuda 251
22-01-2018
Sooriya Naayo - 59
22-01-2018
Kethumathi (20) - Last Episode
22-01-2018
Saraswathichandra (51)
22-01-2018
Sanda Pini Wessa (50)
22-01-2018
Konkala Doni (64)
22-01-2018
Sidu (381)
22-01-2018
SWAIREE 20
22-01-2018
Mahacharya Yawwanaya
22-01-2018
Onna Ohe Menna Mehe (47)
22-01-2018
Live at 7
22-01-2018
Derana News
22-01-2018
Hiru TV News
22-01-2018
Siyatha TV News 06.00 PM
22-01-2018
Duwana Lamaya (111)
22-01-2018
News 1st (7)
22-01-2018
Dawasa
22-01-2018
Soorayangeth Sooraya (413)
22-01-2018
ITN News
22-01-2018
Isiwara Wededuru (72)
22-01-2018
Dhoni (557)
22-01-2018
Balumgala
22-01-2018
Derana Fair and Lovely Star City - Twenty 20
22-01-2018
Top Light
22-01-2018
Hari Raha Sirasa TV
22-01-2018
Angara Ingara
22-01-2018
Kiyanna
22-01-2018
DERANA MIDDAY NEWS
22-01-2018
Lunch Prime Time News
22-01-2018
Live at 12
22-01-2018
Kataragama shooting incident :58 protesters arrested
22-01-2018
Pathikada Sirasa TV
22-01-2018
News 1st: Breakfast News Sinhala
22-01-2018
NewsLine
22-01-2018
Inside Sports
22-01-2018
Para Kiyana Tharuka
22-01-2018
Derana Aruna
22-01-2018
Paththare Wisthare
22-01-2018
Ada Dawasa
22-01-2018
Tharu Walalla
22-01-2018
Sihinayaki Re
21-01-2018
Copy Chat
21-01-2018
Sirasa Junior Super Star
21-01-2018
Rupavahini 8.00p.m. Sinhala News
21-01-2018
News 1st (10)
21-01-2018
TV1 News English
21-01-2018
Hiru TV News (9.30)
21-01-2018
Mahee Pooja (43)
21-01-2018
Siyatha TV News 07.30 PM
21-01-2018
Shakthi TV News
21-01-2018
Adhiraja Dharmashoka (272)
21-01-2018
Ranhiru Ras (21)
21-01-2018
Hiru Super Dancer 33
21-01-2018
TV1 Sinhala News
21-01-2018
Paali (14)
21-01-2018
Sahodaraya 20
21-01-2018
Wamana Yamaya (27)
21-01-2018
Me Dawaswala Business
21-01-2018
Heard Talk With Palitha Thewarapperuma
21-01-2018
Maharaja Kansa 14
21-01-2018
Digvijaya (06)
21-01-2018
Ranbimata Aunella
21-01-2018
Penathlon Sirasa tv
21-01-2018
Akuroo
21-01-2018
Sinhala News
TV1 News English
22-01-2018
News 1st (10)
22-01-2018
Hiru TV News (9.30)
22-01-2018
TV1 Sinhala News
22-01-2018
English and Tamil news
Shakthi TV News
22-01-2018
Shakthi TV News
21-01-2018
Shakthi TV News
19-01-2018
Shakthi TV News
18-01-2018
Politics
Salakuna
22-01-2018
360
22-01-2018
Face to Face
23-01-2018
Dawasa
22-01-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Purawatha
22-01-2018
Ma Nowana Mama
22-01-2018
SWAIREE 20
22-01-2018
Mahacharya Yawwanaya
22-01-2018
Reality Show
Sirasa Junior Super Star
21-01-2018
Hiru Super Dancer 33
21-01-2018
Derana Little Star 9
21-01-2018
Derana Star City
20-01-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Baddata saha Kuliyata
Baddata saha Kuliyata
22-01-2018
Baddata saha Kuliyata
19-01-2018
Baddata saha Kuliyata
18-01-2018
Baddata saha Kuliyata
17-01-2018
Digvijaya
Digvijaya
22-01-2018
Digvijaya
21-01-2018
Digvijaya
20-01-2018
Digvijaya
14-01-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
22-01-2018
Kotipathiyo
19-01-2018
Kotipathiyo
18-01-2018
Kotipathiyo
17-01-2018
Sandata Diwra Kiyannam
Sandata Diwra Kiyannam
20-01-2018
Sandata Diwra Kiyannam
19-01-2018
Sandata Diwra Kiyannam
13-01-2018
Sandata Diwra Kiyannam
13-01-2018
Kethumathi
Kethumathi
22-01-2018
Kethumathi
19-01-2018
Kethumathi
18-01-2018
Kethumathi
17-01-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
21-01-2018
Maharaja Kansa
20-01-2018
Maharaja Kansa
14-01-2018
Maharaja Kansa
13-01-2018
Me Paren Enna
Me Paren Enna
09-01-2018
Me Paren Enna
08-01-2018
Me Paren Enna
05-01-2018
Me Paren Enna
04-01-2018
Paali
Paali
21-01-2018
Paali
20-01-2018
Paali
13-01-2018
Paali
07-01-2018
Rajiniyo
Rajiniyo
22-01-2018
Rajiniyo
19-01-2018
Rajiniyo
18-01-2018
Rajiniyo
17-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
Pareesiyata Yana Paara
20-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
14-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
13-01-2018
Pareesiyata Yana Paara
07-01-2018
Wurka Shapaya
Wurka Shapaya
14-01-2018
Wurka Shapaya
13-01-2018
Wurka Shapaya
07-01-2018
Wurka Shapaya
06-01-2018
Onna Ohe Menna Mehe
Onna Ohe Menna Mehe
22-01-2018
Onna Ohe Menna Mehe
19-01-2018
Onna Ohe Menna Mehe
18-01-2018
Onna Ohe Menna Mehe
17-01-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
22-01-2018
Obath Mamath Ayath
19-01-2018
Obath Mamath Ayath
18-01-2018
Obath Mamath Ayath
17-01-2018
Negenahira Weralen Esena
Negenahira Weralen Esena
20-12-2017
Negenahira Weralen Esena
19-12-2017
Negenahira Weralen Esena
18-12-2017
Negenahira Weralen Esena
15-12-2017
Sudu Anguru
Sudu Anguru
22-01-2018
Sudu Anguru
18-01-2018
Sudu Anguru
17-01-2018
Sudu Anguru
16-01-2018
Sahodaraya
Sahodaraya
21-01-2018
Sahodaraya
20-01-2018
Sahodaraya
14-01-2018
Sahodaraya
13-01-2018
Sanda Diya Siththam
Sanda Diya Siththam
22-01-2018
Sanda Diya Siththam
18-01-2018
Sanda Diya Siththam
17-01-2018
Sanda Diya Siththam
16-01-2018
Sanda Pini Wessa
Sanda Pini Wessa
22-01-2018
Sanda Pini Wessa
19-01-2018
Sanda Pini Wessa
18-01-2018
Sanda Pini Wessa
17-01-2018
Batahira Ahasa
Batahira Ahasa
22-01-2018
Batahira Ahasa
19-01-2018
Batahira Ahasa
18-01-2018
Batahira Ahasa
17-01-2018
Konkala Doni
Konkala Doni
22-01-2018
Konkala Doni
19-01-2018
Konkala Doni
18-01-2018
Konkala Doni
16-01-2018
Sooriya Naayo
Sooriya Naayo
22-01-2018
Sooriya Naayo
19-01-2018
Sooriya Naayo
18-01-2018
Sooriya Naayo
16-01-2018
Isiwara Wededuru
Isiwara Wededuru
22-01-2018
Isiwara Wededuru
18-01-2018
Isiwara Wededuru
17-01-2018
Isiwara Wededuru
15-01-2018
Mal Hathai
Mal Hathai
20-01-2018
Mal Hathai
20-01-2018
Mal Hathai
13-01-2018
Mal Hathai
12-01-2018
Me Mage Sihinayayi
Me Mage Sihinayayi
22-01-2018
Me Mage Sihinayayi
19-01-2018
Me Mage Sihinayayi
18-01-2018
Me Mage Sihinayayi
17-01-2018
Hulan Gedara
Hulan Gedara
21-01-2018
Hulan Gedara
20-01-2018
Hulan Gedara
14-01-2018
Hulan Gedara
13-01-2018
Sirakari
Sirakari
13-01-2018
Sirakari
06-01-2018
Sirakari
30-12-2017
Sirakari
23-12-2017
Ranhiru Ras
Ranhiru Ras
21-01-2018
Ranhiru Ras
14-01-2018
Ranhiru Ras
07-01-2018
Ranhiru Ras
24-12-2017
Chandra Nandini
Chandra Nandini
22-01-2018
Chandra Nandini
19-01-2018
Chandra Nandini
18-01-2018
Chandra Nandini
17-01-2018
Pini
Pini
22-01-2018
Pini
19-01-2018
Pini
18-01-2018
Pini
17-01-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
22-01-2018
Duwana Lamaya
19-01-2018
Duwana Lamaya
18-01-2018
Duwana Lamaya
17-01-2018
Handaya
Handaya
22-01-2018
Handaya
19-01-2018
Handaya
18-01-2018
Handaya
17-01-2018
Koombiyo
Koombiyo
21-01-2018
Koombiyo
20-01-2018
Koombiyo
14-01-2018
Koombiyo
13-01-2018
Vamana Yamaya
Vamana Yamaya
21-01-2018
Vamana Yamaya
14-01-2018
Vamana Yamaya
07-01-2018
Vamana Yamaya
24-12-2017
Heenayakda Me
Heenayakda Me
22-01-2018
Heenayakda Me
19-01-2018
Heenayakda Me
18-01-2018
Heenayakda Me
17-01-2018
Thawa Durai Jiwithe
Thawa Durai Jiwithe
22-01-2018
Thawa Durai Jiwithe
19-01-2018
Thawa Durai Jiwithe
18-01-2018
Thawa Durai Jiwithe
17-01-2018
Ataka Nataka
Ataka Nataka
21-01-2018
Ataka Nataka
20-01-2018
Ataka Nataka
14-01-2018
Ataka Nataka
13-01-2018
Mahee Pooja
Mahee Pooja
21-01-2018
Mahee Pooja
20-01-2018
Mahee Pooja
14-01-2018
Mahee Pooja
07-01-2018
Pahasara
Pahasara
22-01-2018
Pahasara
19-01-2018
Pahasara
18-01-2018
Pahasara
17-01-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
22-01-2018
Deweni Inima
19-01-2018
Deweni Inima
18-01-2018
Deweni Inima
17-01-2018
Muthu Kuda
Muthu Kuda
22-01-2018
Muthu Kuda
19-01-2018
Muthu Kuda
18-01-2018
Muthu Kuda
17-01-2018
Hara Kotiya
Hara Kotiya
01-01-2018
Hara Kotiya
01-01-2018
Hara Kotiya
29-12-2017
Hara Kotiya
28-12-2017
Sonduru Dadayakkaraya
Sonduru Dadayakkaraya
01-01-2018
Sonduru Dadayakkaraya
12-12-2017
Sonduru Dadayakkaraya
11-12-2017
Sonduru Dadayakkaraya
06-12-2017
Saraswathichandra
Saraswathichandra
22-01-2018
Saraswathichandra
20-01-2018
Saraswathichandra
18-01-2018
Saraswathichandra
17-01-2018
Sidu
Sidu
22-01-2018
Sidu
19-01-2018
Sidu
18-01-2018
Sidu
17-01-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
22-01-2018
Soorayangeth Sooraya
19-01-2018
Soorayangeth Sooraya
18-01-2018
Soorayangeth Sooraya
16-01-2018
Sal Sapuna
Sal Sapuna
22-01-2018
Sal Sapuna
19-01-2018
Sal Sapuna
18-01-2018
Sal Sapuna
17-01-2018
Medisina
Medisina
21-01-2018
Medisina
20-01-2018
Medisina
14-01-2018
Medisina
13-01-2018
Dhoni
Dhoni
22-01-2018
Dhoni
19-01-2018
Dhoni
18-01-2018
Dhoni
17-01-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
22-01-2018
Adarei Man Adarei
19-01-2018
Adarei Man Adarei
18-01-2018
Adarei Man Adarei
17-01-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
12-01-2018
HathDinnath Tharu
06-01-2018
HathDinnath Tharu
30-12-2017
HathDinnath Tharu
23-12-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
22-01-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
19-01-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
18-01-2018
Nataka Marai Namaya Hamarai
17-01-2018
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
21-01-2018
Adhiraja Dharmashoka
20-01-2018
Adhiraja Dharmashoka
14-01-2018
Adhiraja Dharmashoka
13-01-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
22-01-2018
Me Adarayai
19-01-2018
Me Adarayai
18-01-2018
Me Adarayai
17-01-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
22-01-2018
Swapna
19-01-2018
Swapna
18-01-2018
Swapna
17-01-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
20-01-2018
Ridma Rathriya
13-01-2018
Ridma Rathriya
06-01-2018
Ridma Rathriya
30-12-2017
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
22-01-2018
Balumgala - Neth FM
19-01-2018
Balumgala - Neth FM
18-01-2018
Balumgala - Neth FM
17-01-2018
Little Star
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
17-01-2018
Kopi Kade...
10-01-2018
Kopi Kade...
03-01-2018
Kopi Kade...
27-12-2017
Atapattama...
Atapattama...
17-01-2018
Atapattama...
17-01-2018
Atapattama...
10-01-2018
Atapattama...
03-01-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
22-01-2018
Doramadalawa
15-01-2018
Doramadalawa
09-01-2018
Doramadalawa
18-12-2017
Chat and Music
Chat and Music
19-01-2018
Chat and Music
12-01-2018
Chat and Music
22-12-2017
Chat and Music
15-12-2017
Copy Chat
Copy Chat
21-01-2018
Copy Chat
14-01-2018
Copy Chat
07-01-2018
Copy Chat
18-12-2017
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
02-12-2017
Derana Dream Star...
27-08-2017
Derana Dream Star...
14-08-2017
Derana Dream Star...
06-08-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Ladies Corner...
22-01-2018
Ladies Corner...
22-01-2018
Kadella
21-01-2018
Ladies Corner...
20-01-2018
Sports
Inside Sport
29-10-2017
Inside Sport
10-09-2017
Inside Sport
07-08-2017
Inside Sport
25-06-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
05-01-2018
poyaday
05-01-2018
poyaday
05-01-2018
poyaday
02-01-2018
Cartoon
Kids 1st
21-01-2018
Punchi Panchi
20-01-2018
Kids 1st
20-01-2018
Kids 1st
14-01-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
05-06-2017
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
11-05-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama