Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Advertisement
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Sep 26, 2018 02:03 pm
kï 72 yeúßÈ fldaám;s jHdmdßlfhl= iu.Û újdy jqK;a Tyqf.ka fjka fjkak weh
jeä úia;r
Sep 26, 2018 12:54 pm
md¾,sfïka;= uka;%Sks ysreKsld fma%upkao% uy;añh jdih lrk fydalkaor wrx., m%foaYfha msysá ksjig
jeä úia;r
Sep 26, 2018 12:18 pm
fuf,i úfYaI wOdkhlg ,laj we;af;a mqoa.,fhla fndaÜgqjla ;=< fudfrl= iu.Û ksod isák PdhdrEmhl=hs'
jeä úia;r
Sep 26, 2018 12:13 pm
miq.sh od fldf<dkakdj m%foaYfhka jd¾;d jQ úrdÊ mqIaml=udrf.a Ôú;hg o udrhd le|jdf.k wdfõ f*ianqla
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Sep 06, 2018 03:16 pm
fldßhdkq /lshd wjia:d ,ndfok nj mjid uqo,a tla /ia lrk jxpkslhska iïnkaOfhka ú&yum
jeä úia;r
Sep 06, 2018 03:13 pm
ldka;djla .Dy fiaúldjka f,i úfoaY.; ùug wod<j wksjd¾hh lr we;s mjq,a
jeä úia;r
Aug 23, 2018 02:54 pm
weh wef.a m<uq ore Wm; i|yd mdmeÈfhkau frday, lrd f.dia ;sfnkjd' 38 yeúß&Egra
jeä úia;r
Jul 17, 2018 09:39 am
n%s;dkH rdclSh mjqf,a ,dnd,;uhdjQ Æù l=urd fN!;siau lsÍu miq.sh i;s wka;fha is&y
jeä úia;r
Sep 25, 2018 02:27 pm
iïmQrK fkdjq idukH mßj¾;khla iu.
jeä úia;r
Sep 11, 2018 02:43 pm
b;d,sh mqrdjg úisß isák wkjir ixl%ulhska kS;s.; lsßfï kj kS;shla kq&y
jeä úia;r
Sep 10, 2018 12:01 pm
fiajlhdf.a uQ,sl wjYH;djka jk ufkdauh yd iudcuh wjYH;do" fi!LH wjYH;djka fukau ;u
jeä úia;r
Aug 29, 2018 09:53 pm
0 yeúßÈ ,dxlslfhl= fjfrdakd l=ia;=rd fmd,sish úiska miq.sh Èk w;aw
jeä úia;r
Recent Articles
Sep 26, 2018 03:50 pm
frda.sfhl=g m‍%;sldr ,nd .eksfñ uqjdfjka meñKs ;udg weisÙ m‍%ydrhla t,a
jeä úia;r
Sep 26, 2018 02:11 pm
ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak iy ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I hk
jeä úia;r
Sep 26, 2018 02:09 pm
msÿrka.,È wvksrej;a chdrEm .eksfï isÿúug wod,j .f,afj, m%foaYfha ;reKhs
jeä úia;r
Sep 26, 2018 02:06 pm
újdyfhka Èk follg miq .xcd <. ;nd f.k fmd,sishg fldgq jQ mqoa.,hl= ms<sn|j le,Ks
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Sep 20, 2018 01:57 pm
b;d,sh iy b;d,shdkqjka hkq hqfrdamfha ishÆu cd;Ska w;r b;d jeo.;au ft;sydisl miqìu
jeä úia;r
Sep 16, 2018 01:46 pm
b;d,sfha /lshd ,ndfok nj mjid ;reKhka újdy lr .ksñka jxpksl f,aLk ilid Tjqkaf.ka uqo,a
jeä úia;r
Aug 15, 2018 01:06 pm
jhU È. b;d,shdkq k.rhla jk ys msysá fudrkaä md,fï
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Wedapiliwela
26-09-2018
DERANA MIDDAY NEWS
26-09-2018
Lunch Prime Time News
26-09-2018
Balumgala
26-09-2018
Live at 12 News
26-09-2018
Hathara Watey
26-09-2018
RU Paththara
26-09-2018
Hathai Kaala
26-09-2018
Malbara Derana
26-09-2018
Pathikada with Bandula Jayasekara
26-09-2018
Tharu Walalla
26-09-2018
Ada Dawasa
26-09-2018
Suba Dawasak Wewa
26-09-2018
Suba dawasa
26-09-2018
Derana Aruna
26-09-2018
Paththare Wisthare
26-09-2018
Derana English News
25-09-2018
Live at 10.30
25-09-2018
Derana News - 10pm
25-09-2018
Sanwadaya
25-09-2018
Satana
25-09-2018
Umathu (Addicted)
25-09-2018
Wada Pitiya
25-09-2018
Hiru TV News 9.55
25-09-2018
News 1st: Prime Time English News - 9 PM
25-09-2018
News 1st (10)
25-09-2018
Monara Kadadaasi Episode 27
25-09-2018
Thamath Adare Nathnam Episode 157
25-09-2018
Feng Shui Gedara - Episode 92
25-09-2018
Package Episode 17
25-09-2018
Raahu Episode 12
25-09-2018
Me Adarayai
25-09-2018
Adarei Man Adarei (735)
25-09-2018
Kotipathiyo Episode 191
25-09-2018
Ahimi Episode 25
25-09-2018
Pota Vetiya (36)
25-09-2018
Ilandaari Handawa - Episode - 40
25-09-2018
Batti - Episode 134
25-09-2018
Neela Pabalu (99)
25-09-2018
Ahas Maliga (162)
25-09-2018
Chandra Nandini (286)
25-09-2018
Rupavahini 8.00p.m. Sinhala News
25-09-2018
Kanamadiriyo Episode 40
25-09-2018
Mini Gan Daela (77)
25-09-2018
Ape Adare - Episode 134
25-09-2018
Deweni Inima Episode 427
25-09-2018
Swapna
25-09-2018
Wes Episode 37
25-09-2018
Raja Yogaya Episode 52
25-09-2018
Dona Katharina Episode 67
25-09-2018
Urumayaka Aragalaya Episode 149
25-09-2018
Nethra - Episode 134
25-09-2018
Obath Mamath Ayath (211)
25-09-2018
Muthu Ahura (112)
25-09-2018
News 1st (7)
25-09-2018
Duwana Lamaya 285
25-09-2018
ITN News
25-09-2018
Derana News 6.55
25-09-2018
Haras Paara Episode 38
25-09-2018
Digvijaya (120)
25-09-2018
Heenayakda Me (324)
25-09-2018
Kirilliyo Episode - 95
25-09-2018
Sooriya Wachchasa Episode 26
25-09-2018
Live at 7 News
25-09-2018
Hiru TV News 6.55
25-09-2018
Sillara Samanallu Episode 103
25-09-2018
Sri Siddhartha Gauthama Episode 17
25-09-2018
Sanda Eliya - Episode 134
25-09-2018
Sidu (557)
25-09-2018
Ada Derana Lunch Time News
25-09-2018
Hathara Watey -ITN
25-09-2018
Hathai Kaala
25-09-2018
Wedapiliwela
25-09-2018
Lunch Prime Time News
25-09-2018
Live at 12
25-09-2018
Pathikada with Bandula Jayasekara
25-09-2018
Malbara Derana
25-09-2018
Siyatha Mul Pituwa
25-09-2018
News 1st: Breakfast News Tamil
25-09-2018
News 1st: Breakfast News Sinhala
25-09-2018
Siyatha News 06.00 AM
25-09-2018
Derana Aruna
25-09-2018
Ada Dawasa
25-09-2018
Tharu Walalla
25-09-2018
Suba Dawasak Wewa
25-09-2018
Suba Dawasa
25-09-2018
Paththare Wisthare
25-09-2018
TV 1 News
24-09-2018
Kasawatha
24-09-2018
Poda Siwmansala
24-09-2018
Derana English News
24-09-2018
Live at 10.30
24-09-2018
News 1st - 10pm
24-09-2018
Ilakkaya
24-09-2018
Ilakkaya
24-09-2018
Hiru TV News 9.55
24-09-2018
Sinhala News
DERANA MIDDAY NEWS
26-09-2018
Lunch Prime Time News
26-09-2018
Live at 12 News
26-09-2018
Hathara Watey
26-09-2018
English and Tamil news
Shakthi TV News
24-09-2018
Shakthi TV News
22-09-2018
Shakthi TV News 2
21-09-2018
Shakthi TV News
20-09-2018
Politics
Wedapiliwela
26-09-2018
Hathai Kaala
26-09-2018
Pathikada with Bandula Jayasekara
26-09-2018
Sanwadaya
25-09-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
RU Paththara
26-09-2018
Malbara Derana
26-09-2018
Tharu Walalla
26-09-2018
Suba Dawasak Wewa
26-09-2018
Reality Show
Sri Lankas Got Talent
23-09-2018
Derana Little Star 9
23-09-2018
Hiru Mega Stars 2 Episode 60
23-09-2018
Hiru Star
23-09-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Punchi Weerayoo
Punchi Weerayoo
20-09-2018
Punchi Weerayoo
19-09-2018
Rahu
Rahu
25-09-2018
Rahu
24-09-2018
Rahu
21-09-2018
Rahu
20-09-2018
Package Ekak Me
Package Ekak Me
25-09-2018
Package Ekak Me
24-09-2018
Package Ekak Me
21-09-2018
Package Ekak Me
20-09-2018
Sri Siddhartha Gauthama
Sri Siddhartha Gauthama
25-09-2018
Sri Siddhartha Gauthama
24-09-2018
Sri Siddhartha Gauthama
20-09-2018
Sri Siddhartha Gauthama
18-09-2018
Sri Gauthama Sambuddha
Sri Gauthama Sambuddha
23-09-2018
Sri Gauthama Sambuddha
22-09-2018
Sri Gauthama Sambuddha
21-09-2018
Sri Gauthama Sambuddha
19-09-2018
Monara Kadadaasi
Monara Kadadaasi
25-09-2018
Monara Kadadaasi
24-09-2018
Monara Kadadaasi
21-09-2018
Monara Kadadaasi
20-09-2018
Ahimi
Ahimi
25-09-2018
Ahimi
24-09-2018
Ahimi
20-09-2018
Ahimi
19-09-2018
Soorya Wachchasa
Soorya Wachchasa
25-09-2018
Soorya Wachchasa
24-09-2018
Soorya Wachchasa
20-09-2018
Soorya Wachchasa
19-09-2018
Pota Vetiya
Pota Vetiya
25-09-2018
Pota Vetiya
21-09-2018
Pota Vetiya
20-09-2018
Pota Vetiya
19-09-2018
Wes
Wes
25-09-2018
Wes
24-09-2018
Wes
21-09-2018
Wes
20-09-2018
Kanamadiriyo
Kanamadiriyo
25-09-2018
Kanamadiriyo
24-09-2018
Kanamadiriyo
21-09-2018
Kanamadiriyo
20-09-2018
Mansala
Mansala
23-09-2018
Mansala
22-09-2018
Mansala
16-09-2018
Mansala
15-09-2018
Haras Paara
Haras Paara
25-09-2018
Haras Paara
24-09-2018
Haras Paara
21-09-2018
Haras Paara
20-09-2018
Puri
Puri
23-09-2018
Puri
22-09-2018
Puri
16-09-2018
Puri
15-09-2018
Ilandari Hendewa
Ilandari Hendewa
25-09-2018
Ilandari Hendewa
20-09-2018
Ilandari Hendewa
19-09-2018
Ilandari Hendewa
18-09-2018
Raja Yogaya
Raja Yogaya
25-09-2018
Raja Yogaya
24-09-2018
Raja Yogaya
21-09-2018
Raja Yogaya
20-09-2018
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
24-09-2018
Kanthoru Moru
24-09-2018
Kanthoru Moru
22-09-2018
Kanthoru Moru
18-09-2018
Dona Katharina
Dona Katharina
25-09-2018
Dona Katharina
24-09-2018
Dona Katharina
21-09-2018
Dona Katharina
20-09-2018
Thaththa
Thaththa
23-09-2018
Thaththa
22-09-2018
Thaththa
16-09-2018
Thaththa
15-09-2018
Eka Diga Kathawak
Eka Diga Kathawak
16-09-2018
Eka Diga Kathawak
15-09-2018
Eka Diga Kathawak
09-09-2018
Eka Diga Kathawak
08-09-2018
Mini Gan Daela
Mini Gan Daela
25-09-2018
Mini Gan Daela
24-09-2018
Mini Gan Daela
21-09-2018
Mini Gan Daela
20-09-2018
Thuththiri
Thuththiri
21-09-2018
Thuththiri
20-09-2018
Thuththiri
19-09-2018
Thuththiri
18-09-2018
Sooriya Naayo
Sooriya Naayo
22-09-2018
Sooriya Naayo
16-09-2018
Sooriya Naayo
15-09-2018
Sooriya Naayo
10-09-2018
Neela Pabalu
Neela Pabalu
25-09-2018
Neela Pabalu
24-09-2018
Neela Pabalu
22-09-2018
Neela Pabalu
21-09-2018
Prithvi Maha Raja
Prithvi Maha Raja
23-09-2018
Prithvi Maha Raja
22-09-2018
Prithvi Maha Raja
16-09-2018
Prithvi Maha Raja
15-09-2018
Feng Shui Gedara
Feng Shui Gedara
25-09-2018
Feng Shui Gedara
21-09-2018
Feng Shui Gedara
20-09-2018
Feng Shui Gedara
19-09-2018
Maya Sakmana
Maya Sakmana
23-09-2018
Maya Sakmana
22-09-2018
Maya Sakmana
16-09-2018
Maya Sakmana
15-09-2018
Kiruli
Kiruli
23-09-2018
Kiruli
22-09-2018
Kiruli
16-09-2018
Kiruli
15-09-2018
Kirilliyo
Kirilliyo
25-09-2018
Kirilliyo
21-09-2018
Kirilliyo
20-09-2018
Kirilliyo
19-09-2018
Muthu Ahura
Muthu Ahura
25-09-2018
Muthu Ahura
24-09-2018
Muthu Ahura
21-09-2018
Muthu Ahura
20-09-2018
Sanhinda Pamula
Sanhinda Pamula
22-09-2018
Sanhinda Pamula
15-09-2018
Sanhinda Pamula
09-09-2018
Sanhinda Pamula
08-09-2018
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
25-09-2018
Sillara Samanallu
24-09-2018
Sillara Samanallu
21-09-2018
Sillara Samanallu
20-09-2018
Deiyange Rate
Deiyange Rate
23-09-2018
Deiyange Rate
22-09-2018
Deiyange Rate
16-09-2018
Deiyange Rate
15-09-2018
Batti
Batti
25-09-2018
Batti
24-09-2018
Batti
24-09-2018
Batti
21-09-2018
Ape Adare
Ape Adare
25-09-2018
Ape Adare
24-09-2018
Ape Adare
21-09-2018
Ape Adare
20-09-2018
Nethra
Nethra
25-09-2018
Nethra
24-09-2018
Nethra
21-09-2018
Nethra
20-09-2018
Sanda Eliya
Sanda Eliya
25-09-2018
Sanda Eliya
24-09-2018
Sanda Eliya
21-09-2018
Sanda Eliya
20-09-2018
Sangeethe
Sangeethe
05-05-2018
Sangeethe
21-04-2018
Sangeethe
18-03-2018
Sangeethe
11-03-2018
Chooty Du
Chooty Du
23-09-2018
Chooty Du
22-09-2018
Chooty Du
16-09-2018
Chooty Du
09-09-2018
Urumayaka Aragalaya
Urumayaka Aragalaya
25-09-2018
Urumayaka Aragalaya
24-09-2018
Urumayaka Aragalaya
21-09-2018
Urumayaka Aragalaya
20-09-2018
Thamath Adare Nathnam
Thamath Adare Nathnam
25-09-2018
Thamath Adare Nathnam
24-09-2018
Thamath Adare Nathnam
21-09-2018
Thamath Adare Nathnam
20-09-2018
Dankuda Banda
Dankuda Banda
10-09-2018
Dankuda Banda
07-09-2018
Dankuda Banda
04-09-2018
Dankuda Banda
03-09-2018
Ahas Maliga
Ahas Maliga
25-09-2018
Ahas Maliga
24-09-2018
Ahas Maliga
21-09-2018
Ahas Maliga
20-09-2018
Digvijaya
Digvijaya
25-09-2018
Digvijaya
24-09-2018
Digvijaya
21-09-2018
Digvijaya
20-09-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
25-09-2018
Kotipathiyo
24-09-2018
Kotipathiyo
21-09-2018
Kotipathiyo
20-09-2018
Sandata Diwra Kiyannam
Sandata Diwra Kiyannam
23-09-2018
Sandata Diwra Kiyannam
21-09-2018
Sandata Diwra Kiyannam
16-09-2018
Sandata Diwra Kiyannam
08-09-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
23-09-2018
Maharaja Kansa
22-09-2018
Maharaja Kansa
16-09-2018
Maharaja Kansa
16-09-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
25-09-2018
Obath Mamath Ayath
24-09-2018
Obath Mamath Ayath
21-09-2018
Obath Mamath Ayath
20-09-2018
Chandra Nandini
Chandra Nandini
25-09-2018
Chandra Nandini
24-09-2018
Chandra Nandini
21-09-2018
Chandra Nandini
20-09-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
25-09-2018
Duwana Lamaya
24-09-2018
Duwana Lamaya
21-09-2018
Duwana Lamaya
20-09-2018
Handaya
Handaya
31-08-2018
Handaya
30-08-2018
Handaya
29-08-2018
Handaya
28-08-2018
Heenayakda Me
Heenayakda Me
25-09-2018
Heenayakda Me
24-09-2018
Heenayakda Me
21-09-2018
Heenayakda Me
20-09-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
25-09-2018
Deweni Inima
24-09-2018
Deweni Inima
21-09-2018
Deweni Inima
20-09-2018
Sidu
Sidu
25-09-2018
Sidu
24-09-2018
Sidu
21-09-2018
Sidu
20-09-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
24-09-2018
Soorayangeth Sooraya
21-09-2018
Soorayangeth Sooraya
20-09-2018
Soorayangeth Sooraya
19-09-2018
Medisina
Medisina
16-09-2018
Medisina
15-09-2018
Medisina
09-09-2018
Medisina
08-09-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
25-09-2018
Adarei Man Adarei
24-09-2018
Adarei Man Adarei
21-09-2018
Adarei Man Adarei
20-09-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
22-09-2018
HathDinnath Tharu
01-09-2018
HathDinnath Tharu
18-08-2018
HathDinnath Tharu
04-08-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
25-09-2018
Me Adarayai
24-09-2018
Me Adarayai
22-09-2018
Me Adarayai
21-09-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
25-09-2018
Swapna
24-09-2018
Swapna
21-09-2018
Swapna
20-09-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
23-09-2018
Ridma Rathriya
16-09-2018
Ridma Rathriya
09-09-2018
Ridma Rathriya
02-09-2018
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
26-09-2018
Balumgala - Neth FM
13-09-2018
Balumgala - Neth FM
12-09-2018
Balumgala - Neth FM
11-09-2018
Little Star
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
21-09-2018
Kopi Kade...
14-09-2018
Kopi Kade...
07-09-2018
Kopi Kade...
31-08-2018
Atapattama...
Atapattama...
19-09-2018
Atapattama...
12-09-2018
Atapattama...
05-09-2018
Atapattama...
29-08-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
17-09-2018
Doramadalawa
11-09-2018
Doramadalawa
03-09-2018
Doramadalawa
28-08-2018
Chat and Music
Chat and Music
22-09-2018
Chat and Music
14-09-2018
Chat and Music
07-09-2018
Chat and Music
01-09-2018
Copy Chat
Copy Chat
24-09-2018
Copy Chat
23-09-2018
Copy Chat
16-09-2018
Copy Chat
10-09-2018
Ladies Corner...
Kadella
23-09-2018
Ladies Corner...
23-09-2018
Ladies Corner...
22-09-2018
Ladies Corner...
19-09-2018
Sports
Sports
24-09-2018
Sports
22-09-2018
Sports
20-09-2018
Sports
20-09-2018
Dharma Deshana
poyaday
24-09-2018
poyaday
24-09-2018
poyaday
24-09-2018
poyaday
24-09-2018
Cartoon
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Punchi Panchi
02-06-2018
Kids 1st
27-05-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
21-09-2018
Sinhala Video Songs
13-09-2018
Sinhala Video Songs
13-09-2018
Sinhala Video Songs
13-09-2018
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
16-09-2018
Live Show...
30-08-2018
Live Show...
30-08-2018
Live Show...
30-08-2018
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama