FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR    More...
Advertisement
Time to buy Christmas Gifts    More...
Time to buy Christmas Gifts    More...
Aug 21, 2019 07:54 pm
iellrejka wo udrú, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ§ ksfhda.
jeä úia;r
Aug 21, 2019 04:31 pm
.,alsiai m%foaYfha mÈxÑldßhl jQ YHdfuka n¾kfv;a miq.sh tfld<iajkod iji fld<U tkafka ish
jeä úia;r
Aug 21, 2019 11:11 am
fï jk úg 19 úhe;s weh b;d,sfha ñ,dka ys Ôj;a jk Ñhdrd fndaä h'
jeä úia;r
Aug 21, 2019 11:03 am
újdy ù jir 4 lg miqj ;u ìß| l,ska újdy jQ l;la‌ nj fy<sùfuka
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Aug 13, 2019 11:43 am
frdaufha msysá bmerKs msh.egfm<la wdrlaId lsÍu i|yd ta u; jdä ùu jdrKh
jeä úia;r
Aug 05, 2019 08:58 pm
hdmkfha Wm; ,o fou< cd;slfhl=g lekvdfõ TkafÜßfhda m%dka;fha mS,a k.rfha fmd,sia
jeä úia;r
Aug 02, 2019 11:09 pm
b;d,s udOH m%ldY l< mßÈ 46 yeúßÈ mshd ish 26 yeúß&E
jeä úia;r
Jul 25, 2019 01:28 pm
tfia ymamd jEka r:h m,dhdu iïnkaOfhka isÿ l< fmd,sia mÍlaIK wkqj tu jdykh fidhd.
jeä úia;r
Aug 21, 2019 12:04 pm
,xldfõ b;d,s tñnisfhka iy;sl lrk ,o újdy iy;slh yd tys cdhd msgm;la
jeä úia;r
Jul 27, 2019 09:11 pm
nd, jhialdr orejl= hkq b;d,sfha isú,a kS;s ix.%yhg wkqj jhi wjqreÿ 18 iïmQ¾K
jeä úia;r
Jul 24, 2019 10:13 pm
újdy fldg b;d,shg .kakd nj mjid flfkl= Tn iu.ska ,xldfõÈ újdyh ,shdm&Egr
jeä úia;r
Jul 20, 2019 05:43 pm
    fjk;a úÈhlska lshk kï " ck;djf.a wdodhï úIu;djh
jeä úia;r
Recent Articles
Aug 21, 2019 04:08 pm
fuu yQkka úfYaI fidhd .ekSfï mÍlaIKh i|yd ;u fomd¾;fïka;=fõ wk
jeä úia;r
Aug 21, 2019 04:04 pm
uqia,sï újdy yd Èlalido mk; fjkia lsÍug leìkÜ uKav,
jeä úia;r
Aug 21, 2019 11:16 am
ta" wod< .%y uKav,h ms<sn| fï jkúg isÿ lrk jeäÿr m¾fhaIKj,&s
jeä úia;r
Aug 20, 2019 03:42 pm
ysgmq hqO yuqodm;s Æ;skka fckrd,a ufyaIa fiakdkdhlg ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Jul 12, 2019 01:49 pm
furg ßheÿre n,m;a ysñ úfoY.; Y%S ,dxlslhkag tu ßheÿre n,m;% &uac
jeä úia;r
Jul 11, 2019 12:52 pm
oaú;aj mqrjeisNdjh ,nd .ekSu i|yd Y%S ,xld rch úiska wh lrkq ,enq uqo, fï ui 1 &E
jeä úia;r
Jun 14, 2019 03:44 pm
,dxlslhkg jvd;a myiqodhl iy l%udkql+, fiajdjka iemhsu ioyd b;d,s ;dkdm;s ld¾hd,h .kakdjQ h&iu
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Hathe Kalliya 68
21-08-2019
Isira Bawaya (81)
21-08-2019
Muthu - Episode 100
21-08-2019
Oba Nisa - Episode 130
21-08-2019
Sidu (793)
21-08-2019
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
21-08-2019
Hiru News 6.55 PM
21-08-2019
Derana News 6.55 PM
21-08-2019
Live at 7 News
21-08-2019
Panditha Rama (137)
21-08-2019
ITN News
21-08-2019
Season Ticket (18)
21-08-2019
HiruTv Morning Show
21-08-2019
Magic Lamai (13)
21-08-2019
Siyatha News 12.00
21-08-2019
Live at 12
21-08-2019
Ada Derana Lunch Time News
21-08-2019
Siyatha Paththare
21-08-2019
Lunch Prime Time News
21-08-2019
ITN News 12.00
21-08-2019
Hathweni Peya
21-08-2019
Chooty Malli Podi Malli
21-08-2019
Pathikada
21-08-2019
Samaja Sangayana
21-08-2019
Miringu Diya (14)
21-08-2019
Siyatha News 06.00 AM
21-08-2019
Ape Hada
21-08-2019
Tharu Walalla
21-08-2019
Satana
21-08-2019
Derana Aruna
21-08-2019
Paththare Wisthare
21-08-2019
Wada Pitiya
21-08-2019
Derana News 10.00 PM
21-08-2019
Theeranaya
21-08-2019
Iwa (11)
20-08-2019
Hiru News 9.55 PM
20-08-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
20-08-2019
News 1st (10)
20-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare (164)
20-08-2019
No Parking 42
20-08-2019
Me Adarayai
20-08-2019
Sihinayaka Seya Episode 130
20-08-2019
Peni Kurullo Episode 35
20-08-2019
Batti (360)
20-08-2019
Adarei Man Adarei Episode 968
20-08-2019
Neela Pabalu Episode 332
20-08-2019
Click Episode 52
20-08-2019
Sudu Adagena Kalu Awidin Episode -85
20-08-2019
Rupavahini Sinhala News 8.00 pm
20-08-2019
Sakkaran (156)
20-08-2019
Poddi Episode 24
20-08-2019
Ahas Maliga Episode 395
20-08-2019
Kumi (57)
20-08-2019
Sangeethe (137)
20-08-2019
Jeevithaya Athi Thura Episode 70
20-08-2019
Mini Kirana (24)
20-08-2019
Queen Episode 11
20-08-2019
Deweni Inima (661)
20-08-2019
Nugasewana - Mini kirana Teledrama
20-08-2019
Siyatha News 06.00 PM
20-08-2019
Praveena 2 (11)
20-08-2019
Iththo - Episode 37
20-08-2019
Husmak Tharamata 78
20-08-2019
Thoodu Episode 132
20-08-2019
Maharaja Kansa-Episode-380
20-08-2019
Hathe Kalliya 67
20-08-2019
Susumaka Ima Episode 50
20-08-2019
Muthu - Episode 99
20-08-2019
Oba Nisa - Episode 129
20-08-2019
Sidu (792)
20-08-2019
Yathra
20-08-2019
Isira Bawaya (80)
20-08-2019
Balumgala
20-08-2019
News 1st (7)
20-08-2019
Hiru News 6.55 PM
20-08-2019
Derana News 6.55 PM
20-08-2019
Live at 7 News
20-08-2019
Season Ticket Episode 17
20-08-2019
Surayangeth Suraya (819)
20-08-2019
ITN News
20-08-2019
Magic Lamai (12)
20-08-2019
Panditha Rama-Episode 136
20-08-2019
Lunch Prime Time News
20-08-2019
Siyatha News 12.00
20-08-2019
Ayubowan Suba Dawasak
20-08-2019
Live at 12
20-08-2019
Ada Derana Lunch Time News
20-08-2019
Piyum Villa
20-08-2019
Samaja Sangayana
20-08-2019
Aththa Naththa
20-08-2019
Hathweni Peya
20-08-2019
Weda Gedara
20-08-2019
ITN News 12.00
20-08-2019
Miringu Diya (13)
20-08-2019
Siyatha Paththare
20-08-2019
RU Dawase Paththara
20-08-2019
Sinhala News
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
21-08-2019
Hiru News 6.55 PM
21-08-2019
Derana News 6.55 PM
21-08-2019
Live at 7 News
21-08-2019
English and Tamil news
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
20-08-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
19-08-2019
Ranbimata Arunella
19-08-2019
Shakthi News 8.00 PM
18-08-2019
Politics
Hathweni Peya
21-08-2019
Pathikada
21-08-2019
Satana
21-08-2019
Wada Pitiya
21-08-2019
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
HiruTv Morning Show
21-08-2019
Chooty Malli Podi Malli
21-08-2019
Tharu Walalla
21-08-2019
Iwa (11)
20-08-2019
Reality Show
Hiru Super Dancer Season 2 EPISODE 45
18-08-2019
Sirasa Super Mom
18-08-2019
Star Wars
18-08-2019
Hiru Super Dancer Season 2 EPISODE 44
17-08-2019
Musical Programme
Paawela Walakule
Paawela Walakule
18-08-2019
Queen
Queen
20-08-2019
Queen
19-08-2019
Queen
16-08-2019
Queen
15-08-2019
Magic Lamai
Magic Lamai
21-08-2019
Magic Lamai
20-08-2019
Magic Lamai
19-08-2019
Magic Lamai
15-08-2019
Mirigu Diya
Mirigu Diya
21-08-2019
Mirigu Diya
20-08-2019
Mirigu Diya
19-08-2019
Mirigu Diya
18-08-2019
Season Ticket
Season Ticket
21-08-2019
Season Ticket
20-08-2019
Season Ticket
19-08-2019
Season Ticket
15-08-2019
Sulaga Mahameraka
Sulaga Mahameraka
18-08-2019
Sulaga Mahameraka
17-08-2019
Sulaga Mahameraka
11-08-2019
Sulaga Mahameraka
10-08-2019
Haratha Hera
Haratha Hera
18-08-2019
Haratha Hera
17-08-2019
Haratha Hera
11-08-2019
Haratha Hera
10-08-2019
Poddi
Poddi
20-08-2019
Poddi
19-08-2019
Poddi
15-08-2019
Poddi
13-08-2019
Mini Kirana
Mini Kirana
20-08-2019
Mini Kirana
19-08-2019
Mini Kirana
16-08-2019
Mini Kirana
15-08-2019
Peni Kurullo
Peni Kurullo
20-08-2019
Peni Kurullo
19-08-2019
Peni Kurullo
16-08-2019
Peni Kurullo
15-08-2019
Iththo
Iththo
20-08-2019
Iththo
19-08-2019
Iththo
16-08-2019
Iththo
15-08-2019
No Parking
No Parking
20-08-2019
No Parking
19-08-2019
No Parking
16-08-2019
No Parking
15-08-2019
Adarawanthiyo
Adarawanthiyo
28-06-2019
Adarawanthiyo
27-06-2019
Adarawanthiyo
26-06-2019
Adarawanthiyo
25-06-2019
Api Denna
Api Denna
11-06-2019
Click
Click
20-08-2019
Click
19-08-2019
Click
16-08-2019
Click
15-08-2019
Divi Kadru
Divi Kadru
10-06-2019
Nirawarana
Nirawarana
18-08-2019
Nirawarana
17-08-2019
Nirawarana
11-08-2019
Nirawarana
10-08-2019
Kumi
Kumi
20-08-2019
Kumi
19-08-2019
Kumi
16-08-2019
Kumi
15-08-2019
Prarthana Mal
Prarthana Mal
03-08-2019
Prarthana Mal
02-08-2019
Prarthana Mal
31-07-2019
Prarthana Mal
30-07-2019
Susumaka Ima
Susumaka Ima
20-08-2019
Susumaka Ima
19-08-2019
Susumaka Ima
16-08-2019
Susumaka Ima
15-08-2019
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
21-08-2019
Hathe Kalliya
20-08-2019
Hathe Kalliya
19-08-2019
Hathe Kalliya
16-08-2019
Kema
Kema
06-06-2019
Kema
05-06-2019
Kema
04-06-2019
Kema
03-06-2019
Jeevithaya Athi Thura
Jeevithaya Athi Thura
20-08-2019
Jeevithaya Athi Thura
19-08-2019
Jeevithaya Athi Thura
16-08-2019
Jeevithaya Athi Thura
15-08-2019
Husmak Tharamata
Husmak Tharamata
20-08-2019
Husmak Tharamata
19-08-2019
Husmak Tharamata
16-08-2019
Husmak Tharamata
15-08-2019
Nobidena Pathuma
Nobidena Pathuma
24-05-2019
Nobidena Pathuma
23-05-2019
Nobidena Pathuma
22-05-2019
Nobidena Pathuma
21-05-2019
Helankada
Helankada
18-08-2019
Helankada
17-08-2019
Helankada
11-08-2019
Helankada
10-08-2019
Isira Bawaya
Isira Bawaya
21-08-2019
Isira Bawaya
20-08-2019
Isira Bawaya
19-08-2019
Isira Bawaya
18-08-2019
Blackmail
Blackmail
21-07-2019
Blackmail
01-07-2019
Blackmail
28-06-2019
Blackmail
27-06-2019
Aemee
Aemee
05-07-2019
Aemee
04-07-2019
Aemee
03-07-2019
Aemee
02-07-2019
Nihanda Doni
Nihanda Doni
18-08-2019
Nihanda Doni
17-08-2019
Nihanda Doni
11-08-2019
Nihanda Doni
10-08-2019
Ran Bendi Minissu
Ran Bendi Minissu
25-07-2019
Ran Bendi Minissu
24-07-2019
Ran Bendi Minissu
23-07-2019
Ran Bendi Minissu
22-07-2019
Muthu
Muthu
21-08-2019
Muthu
20-08-2019
Muthu
19-08-2019
Muthu
16-08-2019
Yan
Yan
13-07-2019
Yan
07-07-2019
Yan
06-07-2019
Yan
30-06-2019
Aganthukaya
Aganthukaya
05-08-2019
Aganthukaya
02-08-2019
Aganthukaya
01-08-2019
Aganthukaya
31-07-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
Sudu Andagena Kalu Awidin
20-08-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
19-08-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
15-08-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
13-08-2019
Husma Watena Mal
Husma Watena Mal
18-08-2019
Husma Watena Mal
17-08-2019
Husma Watena Mal
11-08-2019
Husma Watena Mal
10-08-2019
Oba Ena Thuru
Oba Ena Thuru
07-05-2019
Oba Ena Thuru
07-05-2019
Oba Ena Thuru
03-05-2019
Oba Ena Thuru
01-05-2019
Dadayam babharu
Dadayam babharu
21-06-2019
Dadayam babharu
20-06-2019
Dadayam babharu
19-06-2019
Dadayam babharu
18-06-2019
Hansa Pihatu
Hansa Pihatu
02-08-2019
Hansa Pihatu
01-08-2019
Hansa Pihatu
31-07-2019
Hansa Pihatu
30-07-2019
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
20-08-2019
Sihinayaka Seya
19-08-2019
Sihinayaka Seya
16-08-2019
Sihinayaka Seya
15-08-2019
Modara Bambaru
Modara Bambaru
07-06-2019
Modara Bambaru
06-06-2019
Modara Bambaru
05-06-2019
Modara Bambaru
04-06-2019
Oba Nisa
Oba Nisa
21-08-2019
Oba Nisa
20-08-2019
Oba Nisa
19-08-2019
Oba Nisa
16-08-2019
Panditha Rama
Panditha Rama
21-08-2019
Panditha Rama
20-08-2019
Panditha Rama
19-08-2019
Panditha Rama
16-08-2019
Thoodu
Thoodu
20-08-2019
Thoodu
19-08-2019
Thoodu
16-08-2019
Thoodu
15-08-2019
Amuthu Rasikaya
Amuthu Rasikaya
09-07-2019
Amuthu Rasikaya
08-07-2019
Amuthu Rasikaya
05-07-2019
Amuthu Rasikaya
04-07-2019
Sangeethe
Sangeethe
20-08-2019
Sangeethe
19-08-2019
Sangeethe
15-08-2019
Sangeethe
14-08-2019
Isuru Sangramaya
Isuru Sangramaya
20-05-2019
Isuru Sangramaya
17-05-2019
Isuru Sangramaya
16-05-2019
Isuru Sangramaya
15-05-2019
Weeraya Gedara Awith
Weeraya Gedara Awith
13-07-2019
Weeraya Gedara Awith
07-07-2019
Weeraya Gedara Awith
06-07-2019
Weeraya Gedara Awith
30-06-2019
Iru Deva
Iru Deva
02-05-2019
Iru Deva
30-04-2019
Iru Deva
29-04-2019
Iru Deva
29-04-2019
Sakkaran
Sakkaran
20-08-2019
Sakkaran
19-08-2019
Sakkaran
16-08-2019
Sakkaran
15-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
Hamuwemu Aye Sansare
20-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
19-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
16-08-2019
Hamuwemu Aye Sansare
15-08-2019
Nirasha
Nirasha
10-05-2019
Nirasha
09-05-2019
Nirasha
08-05-2019
Nirasha
07-05-2019
Sanda Hangila
Sanda Hangila
24-05-2019
Sanda Hangila
23-05-2019
Sanda Hangila
21-05-2019
Sanda Hangila
20-05-2019
Ravana
Ravana
04-08-2019
Ravana
03-08-2019
Ravana
28-07-2019
Ravana
27-07-2019
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
18-08-2019
Mini Pahana Obai
17-08-2019
Mini Pahana Obai
11-08-2019
Mini Pahana Obai
10-08-2019
Ran Asipatha
Ran Asipatha
18-08-2019
Ran Asipatha
17-08-2019
Ran Asipatha
10-08-2019
Ran Asipatha
04-08-2019
Shani
Shani
26-07-2019
Shani
25-07-2019
Shani
24-07-2019
Shani
23-07-2019
Rama Seetha Ravanaa
Rama Seetha Ravanaa
18-08-2019
Rama Seetha Ravanaa
17-08-2019
Rama Seetha Ravanaa
11-08-2019
Rama Seetha Ravanaa
10-08-2019
Praveena 2
Praveena 2
20-08-2019
Praveena 2
19-08-2019
Praveena 2
16-08-2019
Praveena 2
15-08-2019
Prema Dadayama 3
Prema Dadayama 3
18-08-2019
Prema Dadayama 3
17-08-2019
Prema Dadayama 3
11-08-2019
Prema Dadayama 3
10-08-2019
Sri Siddhartha Gauthama
Sri Siddhartha Gauthama
17-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
16-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
15-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
14-05-2019
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
17-08-2019
Kanthoru Moru
10-08-2019
Kanthoru Moru
10-08-2019
Kanthoru Moru
03-08-2019
Neela Pabalu
Neela Pabalu
20-08-2019
Neela Pabalu
19-08-2019
Neela Pabalu
16-08-2019
Neela Pabalu
15-08-2019
Muthu Ahura
Muthu Ahura
19-08-2019
Muthu Ahura
16-08-2019
Muthu Ahura
15-08-2019
Muthu Ahura
14-08-2019
Deiyange Rate
Deiyange Rate
02-06-2019
Deiyange Rate
01-06-2019
Deiyange Rate
26-05-2019
Deiyange Rate
25-05-2019
Batti
Batti
20-08-2019
Batti
19-08-2019
Batti
16-08-2019
Batti
13-08-2019
Ahas Maliga
Ahas Maliga
20-08-2019
Ahas Maliga
19-08-2019
Ahas Maliga
16-08-2019
Ahas Maliga
15-08-2019
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
20-08-2019
Maharaja Kansa
19-08-2019
Maharaja Kansa
18-08-2019
Maharaja Kansa
17-08-2019
Deweni Inima
Deweni Inima
20-08-2019
Deweni Inima
19-08-2019
Deweni Inima
16-08-2019
Deweni Inima
15-08-2019
Sidu
Sidu
21-08-2019
Sidu
20-08-2019
Sidu
19-08-2019
Sidu
16-08-2019
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
20-08-2019
Soorayangeth Sooraya
19-08-2019
Soorayangeth Sooraya
13-08-2019
Soorayangeth Sooraya
09-08-2019
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
20-08-2019
Adarei Man Adarei
19-08-2019
Adarei Man Adarei
16-08-2019
Adarei Man Adarei
15-08-2019
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
HathDinnath Tharu
26-01-2019
HathDinnath Tharu
12-01-2019
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
20-08-2019
Me Adarayai
19-08-2019
Me Adarayai
16-08-2019
Me Adarayai
15-08-2019
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
18-08-2019
Ridma Rathriya
10-08-2019
Ridma Rathriya
04-08-2019
Ridma Rathriya
28-07-2019
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
20-08-2019
Balumgala - Neth FM
19-08-2019
Balumgala - Neth FM
13-08-2019
Balumgala - Neth FM
12-08-2019
Little Star
Little Star
03-11-2018
Little Star
27-10-2018
Kopi Kade...
Kopi Kade...
18-08-2019
Kopi Kade...
17-08-2019
Kopi Kade...
11-08-2019
Kopi Kade...
10-08-2019
Atapattama...
Atapattama...
14-08-2019
Atapattama...
07-08-2019
Atapattama...
31-07-2019
Atapattama...
24-07-2019
Doramadalawa
Doramadalawa
19-08-2019
Doramadalawa
14-08-2019
Doramadalawa
13-08-2019
Doramadalawa
06-08-2019
Chat and Music
Chat and Music
17-08-2019
Chat and Music
10-08-2019
Chat and Music
02-08-2019
Chat and Music
13-07-2019
Copy Chat
Copy Chat
19-08-2019
Copy Chat
12-08-2019
Copy Chat
05-08-2019
Copy Chat
05-08-2019
Ladies Corner...
Ladies Corner...
21-08-2019
Ladies Corner...
20-08-2019
Ladies Corner...
19-08-2019
Ladies Corner...
18-08-2019
Sports
Sports
19-08-2019
Sports
17-08-2019
Sports
05-08-2019
Sports
29-07-2019
Dharma Deshana
poyaday
21-08-2019
poyaday
20-08-2019
poyaday
20-08-2019
poyaday
19-08-2019
Cartoon
Kids 1st
08-08-2019
Punchi Panchi
14-01-2019
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Sinhala Video Songs
11-08-2019
Live Show...
Live Show...
11-08-2019
Live Show...
11-08-2019
Live Show...
11-08-2019
Live Show...
11-08-2019
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama